วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

งานแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนยศและตำแหน่ง วาระ ต.ค.61

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 จปร.32 จัดงานแสดงความยินดี ให้กับผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนยศและตำแหน่ง วาระ ต.ค.61 ณ สโมสรกองทัพบก ส่วนกลาง วิภาวดี ห้องเทวกรรมรังรักษ์ "จปร.32 กอดคอกันสู่ฝัน ความเป็นหนึ่ง" มีสมาชิก จปร.32 มาร่วมงาน ทั้งผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนยศและตำแหน่ง รวมถึงผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี ประมาณ 200 ท่าน
ภาพถ่าย ในงานลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1J1KGvYuX6bHe6Jza8lLAuIFRviosVZ0O?usp=sharing
ลิงค์กล้อง 1 https://drive.google.com/open?id=1g2XqZSIYEcotaD0gpZHi9tbKnyMh_ErX
คำสั่งแต่งตั้งชั้นนายพล จปร.32  ต.ค.61 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลตรี สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์
ผทค.พิเศษ สป.
พลโท
พลตรี ฐิติพล  ไวยพจน์
ผช.หน.ฝสธ.สป.
พลตรี
พันเอก เกษม  จั่นเรือง
ผทค.สป.
พลตรี
กองบัญชาการกองทัพไทย
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลโท  นเรนทร์  สิริภูบาล
ผบ.สปท.
พลเอก
พลตรี สุภรัตน์   เงินบำรุง
ปช.ทหาร
พลโท
พลตรี พิสัณห์  ปฐมเอม
เสธ.สปท.
พลโท
พลตรี วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ
หน.ฝสธ.บก.ทท.
พลโท
พลตรี อภิรมณ์  จินตเกษกรรม
ปษ.บก.ทท.
พลโท
พลตรี วิชา ไผ่เกาะ
ปษ.บก.ทท.
พลโท
พลตรี ณัฏฐ์พัชร์   ชาตวัฒนานนท์
ผทค.พิเศษ.บก.ทท.
พลโท
พลตรี สุชาติ  ทับทิมแดง
ผทค.พิเศษ.บก.ทท
พลโท
พลตรี พิศนุ  พงษ์ศารานันท์
ผทค.พิเศษ สป.
พลโท
พลตรี ดำรงค์    สุ่มสังข์
ผทค.พิเศษ.สป.
พลโท
พลตรี  พนม  ใจทหาร
รอง จก.กพ.ทหาร
พลตรี
พลตรี วัฒนะ   พลจันทร์
รอง ผบ.ศรภ.
พลตรี
พลตรี สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล
รอง.จก.สบ.ทหาร
พลตรี
พลตรี มนัส  แถบทอง
ผอ.สจว.สปท.
พลตรี
พลตรี วิโรจน์  เกิดแสง
รอง.ผอ.วปอ.สปท.
พลตรี
พลตรี สงคราม  ขุมทอง
ผคท.บก.ทท.
พลตรี
พลตรี ปราโมทย์   ศรีสวัสดิ์
ผทค.บก.ทท.
พลตรี
พันเอก ประวิทย์   เอี่ยมสังข์
ผอ.สบป.สบ.ทหาร
พลตรี
พันเอก ปฐมทรรศ   ปทุมทอง
ผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร
พลตรี
พันเอก พงศ์พิพัฒน์  ชมะนันทน์
ผชก.บก.ทท.
พลตรี
พันเอก ธนัช   บุญอารักษ์
ผทค.บก.ทท.
พลตรี
พันเอก เทพชาตรี   ฝั่งสระ
ผทค.บก.ทท.
พลตรี
พันเอก กนิษฐ  ชมะนันทน์
ผทค.บก.ทท.
พล.ตรี
กองทัพบก
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลโท เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
รอง เสธ.ทบ.
พลโท
พลตรี อยุทธ์ ศรีวิเศษ
จก.กพ.ทบ.
พลโท
พลตรี ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
จก.กบ.ทบ.
พลโท
พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย
มทน.3
พลโท
พลตรี วิชาญ   สุขสง
มทน.4
พลโท
พลตรี อนุสรณ์   ปัญญะบูรณ์
จก.กช.
พลโท
พลตรี ปราการ  ปทะวานิช
ผบ.นรด.
พลโท
พลตรี อภิชาติ   สุขแจ่ม
ปษ.ทบ.
พลโท
พลตรี ศตวรรษ  รามดิษฐ์
ปษ.ทบ.
พลโท
พลตรี วรรนพ  นาคประสิทธิ์
ผอ.สปง.ปรมน.ทบ.
พลโท
พลตรี กิตติธัช  บุพศิริ
ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ.
พลโท
พลตรี  เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์
ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.
พลโท
พลตรี วาสิฏฐ์  มณีโชติ
ผอ.ศปป.5 ปรมน.ทบ.
พลโท
พลตรี สมชาย   เพ็งกรูด
ผทค.(พิเศษ)
พลโท
พลตรี ธวัธชัย   มาชมสมบูรณ์
ผทค.(พิเศษ)
พลโท
พลตรี ธานินทร์   สนิทชน
ผทค.(พิเศษ)
พลโท
พลตรี สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา
รอง จก.กพ.ทบ.
พลตรี
พลตรี ธเนศ   วงศ์ชะอุ่ม
รอง มทภ.2
พลตรี
พลตรี ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์
รอง มทภ.3
พลตรี
พลตรี จิรเดช  กมลเพ็ชร
รอง มทภ.3
พลตรี
พลตรี อาคม  พงศ์พรหม
รอง มทน.4
พล.ตรี
พลตรี เชษฐา   ตรงดี
รอง ผบ.นสศ.
พลตรี
พลตรี พัลลภ  เฟื่องฟู
รอง ผบ.นปอ.ทบ.
พลตรี
พลตรี เอนก  กล่อมจิตร
รอง จก.สพ.ทบ.
พลตรี
พลตรี สุรินทร์  นิลเหลือง
ผบ.มทบ.13
พลตรี
พลตรี ชาญชัย  เอมอ่อน
ผบ.มทบ.24
พลตรี
พลตรี พีรวัชฌ์    แสงทอง
รอง ผอ.สมท.ปรมน.ทบ
พลตรี
พลตรี สันทัด   เมืองคำ
ผอ.สตน.ปรมน. ทบ.
พลตรี
พันเอก วัชชรินทร์   สุวรรณรินทร์
จก.สห.ทบ.
พลตรี
พันเอก ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์
ผอ.สตน.ทบ.
พลตรี
พันเอก ชูเกียรติ   ช่วยเพชร
ผอ.สวพ.ทบ.
พลตรี
พันเอก ประสาร  รวยดี
ผบ.ศร.
พลตรี
พันเอก เกียรติศักดิ์   วิเวก
ผบ.มทบ.28
พลตรี
พันเอก ปราโมทย์   นาคจันทึก
ผบ.มทบ.210
พลตรี
พันเอก ดุษิต   ปุระเสาร์
ผบ.มทบ.38
พลตรี
พันเอก ไตรรัตน์   ไชยนุรักษ์
ผบ.มทบ.41
พลตรี
พันเอก ภาสกร   ทวีตา
ผบ.มทบ.43
พลตรี
พันเอก อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล
เสธ.ทภ.4
พลตรี
พันเอก ประมวล  จันทร์ศรี
ผอ.สวท.รร.จปร.
พลตรี
พันเอก มาโนชญ์  รัตนเลขา
น.ฝสธ.ประจำผบช. สน.ผบช.ทบ.
พลตรี
พันเอก แมนศักดิ์   บุญโพธิ์แก้ว
รอง.ผอ.กอ.รมน.ภาค.4
พลตรี
พันเอก วัลลภ  ประดับศิลป์
ผชก.ทบ.
พลตรี
พันเอก กฤษณ์   สุนทรธรรม
ผทค.ทบ
พลตรี
พันเอก เกษม  วังสุนทร
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ชาตรี  สุวรรณภูมิ
ผทค.ทบ
พลตรี
พันเอก บูระพา ต๊ะวิชัย
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก ประเวศ  บาลทิพย์
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก พิชิต  วันทา
ผทค.ทบ.
พลตรี
พันเอก สุรพล  เอี้ยวสุวรรณ
ผทค.ทบ.
พลตรี

พลเอก ใหม่ 1 พลโท ใหม่ 25 พลตรี ใหม่ 28
ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน ๒๕๖๑
รายชื่อ ร่วมงานแสดงความยินดีนายพลใหม่และเลื่อนยศสูงขึ้น
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อ ร่วมงานเลี้ยง หมายเหตุ
1
พลโท นเรนทร์  สิริภูบาล  
2 เลื่อนยศ พลเอก 
2
พลตรี  สิทธิชัย  เกียรติไพบูลย์
1
เลื่อนยศ พลโท 
3
พลตรี สุภรัตน์  เงินบำรุง  
1
เลื่อนยศ พลโท
4
พลตรี พิสัณห์  ปฐมเอม
2
เลื่อนยศ พลโท
5
พลตรี วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ
2
 เลื่อนยศ พลโท
6
พลตรี อภิรมณ์  จินตเกษกรรม
2
เลื่อนยศ พลโท
7
พลตรี วิชา  ไผ่เกาะ
2 เลื่อนยศ พลโท
8
พลตรี ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
2
เลื่อนยศ พลโท
9
พลตรี สุชาติ  ทับทิมแดง
1
เลื่อนยศ พลโท
10
พลตรี พิศนุ  พงษ์ศารานันท์
1
เลื่อนยศ พลโท
11
พลตรี ดำรงค์  สุ่มสังข์
1
เลื่อนยศ พลโท
12
พลตรี อยุทธ์  ศรีวิเศษ
2
เลื่อนยศ พลโท
13
พลตรี ชัยมนตรี  โพธิ์ทอง
2
เลื่อนยศ พลโท
14
พลตรี สุภโชค  ธวัชพีระชัย
2
เลื่อนยศ พลโท
15
พลตรี วิชาญ   สุขสง
1
เลื่อนยศ พลโท
16
พลตรี อนุสณ์   ปัญญะบูรณ์
2
เลื่อนยศ พลโท
17
พลตรี ปราการ  ปทะวานิช
2
เลื่อนยศ พลโท
18
พลตรี อภิชาติ  สุขแจ่ม
2
เลื่อนยศ พลโท
19
พลตรี ศตวรรษ  รามดิษฐ์
2
เลื่อนยศ พลโท
20
พลตรี วรรนพ  นาคประสิทธิ์
2
เลื่อนยศ พลโท
21
พลตรี กิตติธัช  บุพศิริ
2
เลื่อนยศ พลโท
22
พลตรี เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์
2
เลื่อนยศ พลโท
23
พลตรี วาสิฏฐ์  มณีโชติ
ป่วย ผ่าตัดตา
เลื่อนยศ พลโท
24
พลตรี สมชาย  เพ็งกรูด
1
เลื่อนยศ พลโท
25
พลตรี ธวัธชัย  มาชมสมบูรณ์
1
เลื่อนยศ พลโท
26
พลตรี ธานินทร์  สนิทชน
1
เลื่อนยศ พลโท
27
พันเอก เกษม  จั่นเรือง
3
เลื่อนยศ พลตรี
28
พันเอก ประวิทย์  เอี่ยมสังข์
2
เลื่อนยศ พลตรี
29
พันเอก ปฐมทรรศ  ปทุมทอง
3
เลื่อนยศ พลตรี
30
พันเอก พงศ์พิพัฒน์  ชมะนันทน์
2
เลื่อนยศ พลตรี
31
พันเอก ธนัช  บุญอารักษ์
1
เลื่อนยศ พลตรี
32
พันเอก เทพชาตรี  ฝั่งสระ
2
เลื่อนยศ พลตรี
33
พันเอก กนิษฐ  ชมะนันทน์
2
เลื่อนยศ พลตรี
34
พันเอก วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์
2
เลื่อนยศ พลตรี
35
พันเอก ศักดิ์ชัย  ธนศรีสุนีย์
2
เลื่อนยศ พลตรี
36
พันเอก ชูเกียรติ   ช่วยเพชร
2
เลื่อนยศ พลตรี
37
พันเอก ประสาร  รวยดี
2
เลื่อนยศ พลตรี
38
พันเอก เกียรติศักดิ์   วิเวก
1
เลื่อนยศ พลตรี
39
พันเอก ปราโมทย์  นาคจันทึก
2
เลื่อนยศ พลตรี
40
พันเอก ดุษิต  ปุระเสาร์
1
เลื่อนยศ พลตรี
41
พันเอก ไตรรัตน์  ไชยนุรักษ์
2
เลื่อนยศ พลตรี
42
พันเอก ภาสกร  ทวีตา
2
เลื่อนยศ พลตรี
43
พันเอก อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล
2
เลื่อนยศ พลตรี
44
พันเอก ประมวล  จันทร์ศรี
2
เลื่อนยศ พลตรี
45
พันเอก มาโนชญ์   รัตนเลขา
2
เลื่อนยศ พลตรี
46
พันเอก แมนศักดิ์   บุญโพธิ์แก้ว
2
เลื่อนยศ พลตรี
47
พันเอก วัลลภ  ประดับศิลป์
1
เลื่อนยศ พลตรี
48
พันเอก กฤษณ์  สุนทรธรรม
2
เลื่อนยศ พลตรี
49
พันเอก เกษม  วังสุนทร
2
เลื่อนยศ พลตรี
50
พันเอก ชาตรี  สุวรรณภูมิ
2
เลื่อนยศ พลตรี
51
พันเอก บูระพา  ต๊ะวิชัย
1
เลื่อนยศ พลตรี
52
พันเอก ประเวศ  บาลทิพย์
2
เลื่อนยศ พลตรี
53
พันเอก พิชิต  วันทา
2
เลื่อนยศ พลตรี
54
พันเอก สุรพล เอี้ยวสุวรรณ
2
เลื่อนตำแหน่ง
55
พลโท เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
2
เลื่อนตำแหน่ง
56
พลตรี ฐิติพล  ไวยพจน์
เลื่อนตำแหน่ง
57
พลตรี พนม  ใจทหาร
2
เลื่อนตำแหน่ง
58
พลตรี วัฒนะ  พลจันทร์
2
เลื่อนตำแหน่ง 
59
พลตรี สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล
2
เลื่อนตำแหน่ง
60
พลตรี มนัส  แถบทอง
1
เลื่อนตำแหน่ง
61
พลตรี วิโรจน์  เกิดแสง
1
เลื่อนตำแหน่ง
62
พลตรี สงคราม  ขุมทอง
-
เลื่อนตำแหน่ง
63
พลตรี ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์
เลื่อนตำแหน่ง
64
พลตรี สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา
1
เลื่อนตำแหน่ง
65
พลตรี ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม
ติดงานราชการ
เลื่อนตำแหน่ง
66
พลตรี  ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์
ติดงานราชการ
เลื่อนตำแหน่ง
67
พลตรี จิรเดช  กมลเพ็ชร
2
เลื่อนตำแหน่ง 
68
พลตรี อาคม  พงศ์พรหม
ติดงานราชการ
เลื่อนตำแหน่ง
69
พลตรี เชษฐา  ตรงดี
ติดงานราชการ
เลื่อนตำแหน่ง
70
พลตรี  พัลลภ  เฟื่องฟู
-
เลื่อนตำแหน่ง
71
พลตรี เอนก  กล่อมจิตร
1
เลื่อนตำแหน่ง
72
พลตรี สุรินทร์  นิลเหลือง
ติดงานราชการ
เลื่อนตำแหน่ง
73
พลตรี ชาญชัย  เอมอ่อน
-
เลื่อนตำแหน่ง
74
พลตรี พีรวัชฌ์  แสงทอง
1
เลื่อนตำแหน่ง 
75
พลตรี สันทัด  เมืองคำ
2
เลื่อนตำแหน่ง 
76
พันตรี  วิชัย  ชุนประเสริฐดี
1
แสดงความยินดี
77
พันเอก กิตติเชษฐ์  มโหธร
2
แสดงความยินดี
78
พลตรี วิรัตน์  นาคจู
1
แสดงความยินดี
79
พันเอก ยศวริศ  ศิริบาล
1
แสดงความยินดี
80
พลโท ปริญญา ฉายดิลก
2
แสดงความยินดี
81
พลตรี มานะ  เกิดโถ
2
แสดงความยินดี
82
พลโท สิทธิพล  นิ่มนวล
2
แสดงความยินดี
83
พันเอก วิทยา   ชัยสมพร
1
แสดงความยินดี
84
พลตรี ชัยรัตน์   จ่างแก้ว
2
แสดงความยินดี
85
พลโท พีระ ฉิมปรี
2
แสดงความยินดี
86
คุณ มาโนช  ดวงจินดา
1
แสดงความยินดี
87
พันเอก วรพจน์  ปูรณโชติ
1
แสดงความยินดี
88
พลโท คำรณ  ชาติเสวียง
2
แสดงความยินดี
89
พันเอก นิวัติ  ก้อนทอง
1
แสดงความยินดี
90
พลตรี ปรีชา   สาลีผล
1
แสดงความยินดี
91
พลตรี บรรดิษฐ์  อินทรสังข์
1
แสดงความยินดี
92
พลตรี ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น
2
แสดงความยินดี
93
พลตรี ณรงค์  พฤกษารุ่งเรื่อง
2
แสดงความยินดี
94
พลตรี เกษม  ทองสิงห์
1
แสดงความยินดี
95
พลตรี ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
2
แสดงความยินดี
96
พลตรี จิระศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ
1
แสดงความยินดี
97
พลตรี ชยันต์  เดชศร
2
แสดงความยินดี
98
พลตรี จิรนันท์  กัณฑวงศ์
2
แสดงความยินดี
99
พันเอก อุชุกร  ทรงวรัชญ์
2
แสดงความยินดี
100
พลโท เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม
1
แสดงความยินดี
101
พลโท สุชาติ  วงษ์มาก
2
แสดงความยินดี
102
พลตรี ชาตรี  กิตติขจร
2
แสดงความยินดี
103
พันเอก วิญญู  หัสดิน
1
แสดงความยินดี
104
พันเอก สมบัติ  อ้นหนู
2
แสดงความยินดี
105
พันเอก ธนิต  บุตรจินดา
1
แสดงความยินดี
106
พันเอก หิรัญ   ศรีสุก
1
แสดงความยินดี
107
พลตรี ชานนท์   ใช้สง่า
2
แสดงความยินดี
108
พลตรี สัณณชัย   ทองขวัญ
1
แสดงความยินดี
109
พันเอก ชวพงษ์ ธีรเนตร
1
แสดงความยินดี
110
พลตรี ธวัธชัย   ชวนสมบูรณ์
2
แสดงความยินดี
111
พลตรี กฤติกร  รัสมิภูตานนท์
1
แสดงความยินดี
112
พลโท ชัยวิน  ผูกพันธ์ุ
1
แสดงความยินดี
113
พลตรี อนุพนธ์  ฟูเฟื่อง
1
แสดงความยินดี
114
พลตรี ยุทธชัย  เทียรทอง
2
แสดงความยินดี
115
พลโท ชัชชัย  ภัทรนาวิก
1
แสดงความยินดี
116
พลตรี เจษฏาภรณ์  เขม้นงาน
1
แสดงความยินดี
117
พลตรี ประธาน นิลพัฒน์
3
แสดงความยินดี

✨พลเอก 1 นาย(ลำดับ 1)  พลโท 25 นาย (ลำดับ 2-26)  พลตรี 28 นาย(ลำดับ 27-54)

✨เลื่อน/เปลี่ยนตำแหน่ง 31 นาย  (ลำดับ 55-75)   

✨ร่วมแสดงความยินดี ...(ลำดับ 76-)


ย้อนอดีต จปร.32 เหนือ และเพื่อน 2137

  10 มีนาคม 2555 บรรยากาศงานเลี้ยงของสมาชิก และครอบครัวอย่างเป็นกันเอง ลานกลางแจ้งข้างสระว่ายน้ำชั้น 7 โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ โดย ท่าน ...