วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562

พิธีแสดงความยินดี นายพลใหม่ ต.ค.62

รายชื่อผู้ได้รับการเลื่อนยศ/ตำแหน่ง ร่วมในพิธี
ลำดับ ชื่อ ร่วมงานจำนวน นายพล/ใหม่
1
พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
- เลื่อน/ตำแหน่ง
2
พลโท สุนัย  ประภูชะเนย์
-
เลื่อนยศ พลเอก 
3
พลโท ชัชชัย  ภัทรนาวิก
1
เลื่อนยศ พลเอก
4
พลโท เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม
ป่วย
เลื่อนยศ พลเอก
5
พลโท อภิชาติ  วิไลเนตร
อยู่ต่างประเทศ
 เลื่อนยศ พลเอก
6
พลโท บุญชู  กลิ่นสาคร
-
เลื่อนยศ พลเอก
7
พลโท ณตฐพล  บุญงาม
- เลื่อนยศ พลเอก
8
พลโท ศรีศักดิ์   พูนประสิทธิ์
1
เลื่อนยศ พลเอก
9
พลโท ธวัธชัย  มาชมสมบูรณ์
2
เลื่อนยศ พลเอก
10
พลโท ธานินทร์  สนิทชน
2
เลื่อนยศ พลเอก
11
พลโท สราวุธ  รัชตะนาวิน
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
12
พลโท ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
2
เลื่อน/ตำแหน่ง
13
พลโท พิสัณห์  ปฐมเอม
2
เลื่อน/ตำแหน่ง
14
พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
15
พลโท วิชาญ สุขสง
1
เลื่อน/ตำแหน่ง
16
พลตรี พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ
-
เลื่อนยศ พลโท
17
พลตรี ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น
2
เลื่อนยศ พลโท
18
พลตรี ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
1
เลื่อนยศ พลโท
19
พลตรี มานะ เกิดโถ
2
เลื่อนยศ พลโท
20
พลตรี ธนัช บุญอารักษ์
1
เลื่อนยศ พลโท
21
พลตรี อำนาจ นาคศรี
2
เลื่อนยศ พลโท
22
พลตรี ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
3
เลื่อนยศ พลโท
23
พลตรี ธวัธชัย ชวนสมบูรณ์
2
เลื่อนยศ พลโท
24
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
-
เลื่อนยศ พลโท
25
พลตรี สัณห์เพชร สายสรรพมงคล
2
เลื่อนยศ พลโท
26
พลตรี มนัส แถบทอง
-
เลื่อนยศ พลโท
27
พลตรี กฤติกร รัสมิภูตานนท์
1
เลื่อนยศ พลโท
28
พลตรี ชัยรัตน์ จ่างแก้ว
2
เลื่อนยศ พลโท
29
พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู
-
เลื่อนยศ พลโท
30
พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
รอว.
เลื่อนยศ พลโท
31
พลตรี วิรัตน์ แป้นพงษ์
-
เลื่อนยศ พลโท
32
พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ
1
เลื่อนยศ พลโท
33
พลตรี ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
2
เลื่อยยศ พลโท
34
พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน
2
เลื่อนยศ พลโท
35
พลตรี สุรเดช ประเคนรี
1
เลื่อนยศ พลโท
36
พลตรี พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
3
เลื่อนยศ พลโท
37
พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง
1
เลื่อนยศ พลโท
38
พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ
-
เลื่อนยศ พลโท
39
พลตรี ณรัช สิงห์ปภาภร
-
เลื่อนยศ พลโท
40
พลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร
2
เลื่อนยศ พลโท
41
พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์
-
เลื่อนยศ พลโท
42
พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ
1
เลื่อนยศ พลโท
43
พลตรี ประสาร รวยดี
2
เลื่อนยศ พลโท
44
พลตรี สันทัด เมืองคำ
2
เลื่อนยศ พลโท
45
พลตรี วัลลภ ประดับศิลป์
-
เลื่อนยศ พลโท
46
พลตรี วัฒนะ พลจันทร์
2
เลื่อน/ตำแหน่ง
47
พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
48
พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
49
พลตรี วิรัตน์ นาคจู
1
เลื่อน/ตำแหน่ง
50
พลตรี มงคล รัตนจันทร์
2
เลื่อน/ตำแหน่ง
51
พลตรี สดับพงษ์ จันทุรัตน์
1
เลื่อน/ตำแหน่ง
52
พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
53
พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
54
พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
55
พลตรี ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
56
พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
57
พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
58
พลตรี ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
59
พันเอก นันทพล เชื้อหน่าย
2
เลื่อนยศ พลตรี
60
พันเอก หิรัญ ศรีสุก
1
เลื่อนยศ พลตรี
61
พันเอก ถาวร ไทยแขก
1
เลื่อนยศ พลตรี
62
พันเอก วิทยา ชัยสมพร
2
เลื่อนยศ พลตรี
63
พันเอก บัญชา อาจคำพันธ์
2
เลื่อนยศ พลตรี
64
พันเอก ปรีชา จึงมั่นคง
ติดฝึก
เลื่อนยศ พลตรี
65
พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ
2
เลื่อนยศ พลตรี
66
พันเอก ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์
-
เลื่อนยศ พลตรี
67
พันเอก อุชุกร ทรงวรัชญ์
1
เลื่อนยศ พลตรี
68
พันเอก เชิงชาย กระตุฤกษ์
1
เลื่อนยศ พลตรี
69
พันเอก นิวัติ พิมพ์สอ
2
เลื่อนยศ พลตรี
70
พันเอก อัครพล พงษ์สวัสดิ์
1
เลื่อนยศ พลตรี
71
พันเอก กสิณ จ้อยประดิษฐ์
3
เลื่อนยศ พลตรี
72
พันเอก ชลภูมิ แสงเดือน
1
เลื่อนยศ พลตรี
73
พันเอก ณัฐดนัย บุญถาวร
-
เลื่อนยศ พลตรี
74
พันเอก ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน
2
เลื่อนยศ พลตรี
75
พันเอก ประชุม พันธ์โสตถี
2
เลื่อนยศ พลตรี
76
พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย
ติดฝึก
เลื่อนยศ พลตรี
77
พันเอก พัฒนพงษ์ สุภาพคำ
3
เลื่อนยศ พลตรี
78
พันเอก มนูณ ศรีสมบัติ
-
เลื่อนยศ พลตรี
79
พันเอก ยศวริศ ศิริบาล
2
เลื่อนยศ พลตรี
80
พันเอก วัลภเทพ ทิพยกะลิน
-
เลื่อนยศ พลตรี
81
พันเอก วิโรจน์ หนูสอน
1
เลื่อนยศ พลตรี
82
พันเอก วิญญู หัสดิน
3
เลื่อนยศ พลตรี
83
พันเอก เวิน จำปาสา
3
เลื่อนยศ พลตรี
84
พันเอก สมเกียรติ รัตนเจริญพรชัย
1
เลื่อนยศ พลตรี
85
พันเอก สำราญ แร่ทอง
3
เลื่อนยศ พลตรี
86
พันเอก สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย
2
เลื่อนยศ พลตรี
87
พันเอก อรรถ สันตะวา
1
เลื่อนยศ พลตรี
88
พลตรี ชวลิต  เอี่ยมสะอาด
2
**คำสั่งก่อนหน้า**

✨พลเอกใหม่ 9 นาย  พลโทใหม่ 30 นาย   พลตรีใหม่ 30 นาย
✨เลื่อน/เปลี่ยนตำแหน่ง 19 นาย

ลำดับ ชื่อ ร่วมงานจำนวน หมายเหตุ
1
พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
2 ประธานรุ่น จปร.32
2
พลตรี ชาญณรงค์  ยี่โต๊ะ
1
เหรัญญิก 
3
พลโท สิทธิพล  นิ่มนวล
2
รองประธาน
4
พลโท สุชาติ วงษ์มาก
2
รองประธาน
5
พันตรี วิชัย  ชุนประเสริฐดี
1
 ปชส.
6
พลตรี ประธาน นิลพัฒน์
-
กรรมการ
7
พันเอกสมภพ ศรีศิริ
1 กรรมการ
8
พลโท ปริญญา ฉายดิลก
2
กรรมการ
9
พลตรี พนม  ใจทหาร 
2
-
10
พันเอก นิวัติ  ก้อนทอง
1
-
11
พลตรี ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์
2
-
12
พลตรี เกษม  จั่นเรือง
2
-
13
พลตรี จุมพล  สุดสวาสดิ์
2
-
14
พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์
2
-
15
พลตรี จิระศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ
1
-
16
พลตรี สุรพล เอี้ยวสุวรรณ
1
-
17
พลตรี ประเวศ  ปาลทิพย์
2
-
18
พลโท กิตติธัช   บุพศิริ
2
-
19
พลโท พีระ  ฉิมปรี
2
-
20
พลโท อภิชาติ สุขแจ่ม
2
-
21
พลตรี ประมวล จันทร์ศรี
1
-
22
พ.อ.(พ) วรพจน์ ปูรณโชติ
1
-
23
พลตรี วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์
2
-
24
พลโท รักษ์พล  จันทร์เหลือง
2
-
25
พลโท คำรณ ชาติเสวียง
3
-
26
พลโท วิชา ไผ่เกาะ
1
-
27
พลโท  สัณณชัย  ทองขวัญ
1
-
28
พลโท สรศิริ ปริญญานันท์
1
-
29
พ.อ.(พ)สมบัติ อ้นหนู
2
-
30
พลตรี จีรนันท์ กัณฑวงศ์
2
-
31
พลโท ศตวรรษ รามดิษฐ์
2
-
32
พลตรี ชานนท์ ใช้สง่า
1
-
33
พลโท วิชา ไผ่เกาะ
2
-
34
พลตรี มานะ วงศ์น้ำเพชร
2
-
35
พลตรี บรรดิษฐ์ อินทสังข์
1
-
36
พ.อ.(พ)กิตติเชษฐ์ มโหธร
1
-
37
พลตรี อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง
1
-
38
พลตรี เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน
1
-
39
พลตรี อรรถพร อินทรทัต
2
-
40
พลโท วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ
1
-
41
พลตรี วรพล วรพันธ์
2
-
42
พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
2
-
43
พลโท ชัยวิน ผูกพันธ์ุ
1
-
44
พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
1
-
45
พลตรี ประเวศ  บาลทิพย์
2
-
46
พลโท เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์
2
-
47
พ.อ.(พ) อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์
1
-
48
พันเอกชวพงษ์ ธีรเนตร
1
-
49
พ.อ.(พ)พิสิฏฐ์ สัมมาทัต
1
-
50
-
-
-วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137

สามารถ แจ้งชื่อร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137
 กรอกรายละเอียดด้านล่าง รายชื่อผู้ร่วมงาน กดส่ง แล้ว
รายชื่อยังไม่ปรากฎ ผมจะนำรายชื่อมาใส่ให้ อีกครั้ง ครับ
รายชื่อร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137  ล่าสุดเมื่อ 19 กันยายน 2562
รายชื่อผู้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137
21 กันยายน 2562
ลำดับ ยศ-ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เหล่า หมายเหตุ
1
พล.อ. นเรนทร์  สิริภูบาล 
บัง ทบ. ผบ.สปท.
2
พล.ท. พิสัณห์  ปฐมเอม 
สัณห์ ทบ. เสธ.สปท.
3
พ.ต.  วิชัย  ชุนประเสริฐดี 
ชุน ทบ. นอกราชการ
4
พล.ต. จุลเจน  สืบนุสนธิ์ 
หนู ทบ. ผทค.ทบ/ททบ.5
5
นาย ชลิต ปาละกูล
แดง ตร. ธุรกิจส่วนตัว
6
พล.ต. ชูเกียรติ  ช่วยเพชร
เต่า ทบ. ผอ.สวพ.ทบ.
7
พล.ต. มานะ เกิดโถ
โถ ทบ. ผทค.สป.
8
พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์
หม่อง ตร. รองผบช.สง.ก.ตร.
9
พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์
- ตร. รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบ
10
พ.อ.(พ) ถาวร ไทยแขก
แขก ทบ. นปก.บก.ทท.
11
พล.ต.พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์ 
ด้อง ทบ. รอง จก.ยศ.ทบ.
12
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด 
อ้อ ทร. ผบ.วทร.ยศ.ทบ.
13
พ.อ.(พ) นิวัติ ก้อนทอง 
ก้อน ทบ. นปก.ศสพ.
14
พล.อ.ต.อำนาจ  เต็มเปี่ยม
ลุงปู่ ทอ. บำนาญ
15
น.อ.สุดดนัย  เกียรติก้องทวี 
ตุ่น ทอ. บำนาญ
16
พล.อ.ต.สมศักดิ์  บัวศรี 
บัว ทอ. ผชก.ทอ.
17
น.อ.สุรชาติ  จันทรเสนีย์
ตู่ ทอ. รอง ผอ.สำนักบริหารฯ
18
พ.ต.อ.จารุภัชร  ทองโกมล
เท่า ตร. ผกก.สน.บางกอกใหญ่
19
พ.อ.(พ)วิทยา  ชัยสมพร
เงาะ ทบ. รอง จก.ดย.ทบ
20
พล.ท.ชัยวิน  ผูกพันธ์
เบิร์ท ทบ. ปษ.สป.
21
พล.อ.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
แก้ว ทบ. ผทค.พิเศษ ทบ.
22
พล.ต.ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น
สัว ทบ. ผอ.ศวพท.วท.กห.
23
พล.ท.สัณณชัย ทองขวัญ
แอ๋ว ทบ. ผทค.พิเศษ สป.
24
พล.ต. พนม ใจทหาร
อ้อ ทบ. รอง จก.กพ.ทหาร
25
พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
อ๋อย ทบ. จก.กช.
26
พล.ต.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ
โต๊ะ ทบ. ผทค.ทบ.
27
พล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธิ์
เอก ตร. ผบก.น.2
28
พ.ต.อ.ธรรมนูญ มั่นคง
อิ้ม ตร. รอง ผบก.สสน.บช.ตชด.
29
นาวาเอก สราวุฒิ ใจชื้น
อ้อ ทร. รอง จก.พัฒนาการช่างฯ
30
น.อ.ปรีชา​ (ธนเดช)​เบ็ญ​จวรรณ​
เล็ก ทอ. นปก.ประจำ กพ.ทอ.
31
พ.อ.(พ) สมนึก สีสังข์
ตี๋ ทบ. ธุรกิจ
32
พ.อ.(พ)ธนิต  บุตรจินดา
ยูง.นิด ทบ. ฝสธ.ประจำ ผบช.
33
ร.อ. อุปราช สีกาแก้ว
แก้ว ทอ. CEO of Bestrise Group
34
พล.ต.มนัส แถบทอง
บี๋ ทบ. ผอ.สจว.สปท.
35
พล.ท.ณตฐพล บุญงาม
โจ้ ทบ. จก.ขว.ทหาร
36
พล.ท.สุภรัตน์ เงินบำรุง
อุ๊ ทบ. ปช.ทหาร
37
น.อ.ปริญญา รักวาทิน ร.น.
เจี๊ยบ ทร. กรรมการผู้จัดการ บจ.
38
คุณ ศุภชัย รอดเรืองศรี
ยิ้ม ทร. กัปตันเรือสินค้า
39
พล.อ.ต.ประยูร ธรรมาธิวัฒน์
ยูร ทอ. รอง จก.ทสส.ทอ.
40
พล.อ.ต.เฉลา​ ทองแก้ว
เหลา ทอ. ผบ.ศบพ.
41
น.อ.วรภาส โสรัจจตานนท์
โตโต้ ทอ. นปก.ทอ.
42
พล.ต.วิรัตน์ นาคจู
ไก่,จู ทบ. รอง ผบ.นปอ.
43
พล.ท.วรรนพ นาคประสิทธิ์
ป้อม,ผึ่ง ทบ. ปช.ทบ.
44
พล.ต.สัณห์เพชร สายสรรพมงคล
หนุ่ม ทบ. รอง จก.สบ.ทหาร
45
พ.อ.(พ)ทสร ทรงสมบูรณ์
จ็อก ทบ. นปก.บก.ทท.
46
พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
ต๋อย ทบ. ผทค.พิเศษ บก.ทท.
47
พ.อ.(พ)อุทัย  คงวาสน์
เปี๊ยก ทบ. นปก.
48
นาวาเอกไพศาล เฮงจิตตระกูล
เฮง ทร. รอง จก.อิเล็กทรอนิกส์
49
พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์
ตั๋ง ตร. ผบก.
50
พ.อ. ชวพงษ์  ธีรเนตร
ผี.ชาย ทบ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
51
น.อ.พงศ์สันต์ ทองโต
รวม ทอ. อาจารย์ รร.นนก.
52
พล.ต.ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น
สัว ทบ. ผอ.ศวพท.วท.กห.
53
พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล
แค้ป ทบ. เสธ.ทภ.4
54
พล.ร.ต.ธรรกุล กาญจนะ
โต้ง ทร. ว่าที่ ปช.ทร.
55
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์
เล็ก ทบ. จก.จบ.
56
พล.ท.ณภัทร สุขจิตต์
แขก ทบ. ผทค.พิเศษ สป.
57
พ.อ.(พ) อุชุกร ทรงวรัชญ์
เจี๊ยบ ทบ. รอง ผบ. รร.ส.สส.
58
พล.ต.ประมวล จันทร์ศรี
เบ้า ทบ. ผอ.สวท.รร.จปร.
59
พล.ต.จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ
จู๊ด ทบ. ผทค.ทบ.
60
พล.ต.ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์
โมทย์ ทบ. ผทค.บก.ทท.
61
พ.อ.(พ) อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์
อาณัติ ทบ. นปก.ประจำ บก.ทท.
62
พล.ต.ธนัช(อนิวรรต) บุญอารักษ์
ตึ๋ง ทบ. ผทค.บก.ทท.
63
ธำรงค์. เทียมเมฆ
แก่ ทร. นอกราขการ
64
น.อ.สมพงษ์​ ขาวนวล
อู๊ด ทอ. นปก.ประจำ ทอ.
65
พ.ต.อ.ดร. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์
นก ตร. ผอ.กองกิจการ ตปท.ฯ
66
พ.อ.(พ) หิรัญ ศรีสุก
ตึ๊ด ทบ. นปก.ประจำ นทพ.
67
พล.ท.ปริญญา ฉายดิลก
อ๊อด,ตึ๋ง ทบ. ผทค.พิเศษ สป.
68
พล.ต.ต. ทศพร บรรจงเขียน
หนุ่ม ตร. ผบก.วตร.
69
พ.อ.(พ)กิตติเชษฐ์ มโหธร
หยอย ทบ. นปก.บก.ทบ.
70
น.อ.หิรัญ นาคทอง
ปุ๊ก(Pook) ทร. นปก.ทร
71
เฉลิมพล​ โพธิ์ทอง
อั้น ทบ. นอกราชการ
72
พ.อ.(พ)ยศวริศ ศิริบาล
โย่ง,ยักษ์ ทบ. **ผทค.ทบ.
73
พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์
หม่อง ตร. รอง ผบช.สงป.
74
ร.ต.อ.ขจรศักดิ์ อุ่นจันทร์
หนุ่ม ตร. ดูแลมารดา
75
พล.ต.วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์
เอี้ยง ทบ. จก.สห.ทบ.
76
พลเรือตรี ไพรัช เทียนศิริฤกษ์
รัช,วัว ทร. ผอ.อรม.อร.
77
พล.อ.ต.อนุชา ผลโภค
น้อง ทอ. รอง ปช.ทหาร
78
พล.ต.อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง
แหลม ทบ. ผทค.บก.ทท.
79
พล.ต.ต.ชยุต  มารยาทตร์
ยอดชาย ตร. ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี
80
พ.อ. ดร. ประสารศิษฐ์์​ ศรีศักดิ์
อ๊อด ทบ. ประจำ มทบ.21
81
พล.ต.วีรวัฒน ทองมั่นคง
ดำ ทบ. รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค1
82
พล.ต.กนิษฐ ชมะนันทน์
ต่อ ทบ. ผทค.บก.ทท.
83
พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์
บาบู ทร. รอง เสธ.ทร.
84
พล.ต. ประทีป โกนสันเทียะ
เที๊ยะ ทบ. ผทค.สป.ขรก.ศอว.ศอพท.
85
พล.ท. คำรณ ชาติเสวียง
โบ้ท ทบ. ผทค.พิเศษ สป.
86
พล.ต.กฤติกร รัสมิภูตานนท์
อู๊ด ทบ. ผทค.บก.ทท.
87
พล.ท. ชัชชัย ภัทรนาวิก
โป๊ป ทบ. ผบ.ศตก.
88
พล.ต.อรรถพร อินทรทัต
เจี๊ยบ ทบ. ผทค.ทบ.
89
สานิต นาคะจิตติ
อ้วน ทบ. นอกราชการ
90
วรภัทร ดิษยบุตร
โจร ทบ WG legalsolutions & asset
91
พล.ต.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
เป้ ทบ. รอง ผบ.ศตก.
92
-
- - -
93
-
- - -
94
-
- - -


ย้อนอดีต จปร.32 เหนือ และเพื่อน 2137

  10 มีนาคม 2555 บรรยากาศงานเลี้ยงของสมาชิก และครอบครัวอย่างเป็นกันเอง ลานกลางแจ้งข้างสระว่ายน้ำชั้น 7 โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ โดย ท่าน ...