วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ขอข้อมูลสมาชิก จปร.32 เพื่อจัดทำทำเนียบสมาขิก

กดลิ้งค์ เพื่อกรอกข้อมูล     ที่นี่ https://forms.gle/fAgcm9mWfsDgrNWn6
หรือ กรอกข้อมูล ข้างล่าง


หรือสแกน QR Code  เพื่อกรอกข้อมูล


**กรุณา รีบส่งข้อมูล เพื่อนำไปจัดพิมพ์   อัพเดทใหม่ ทุกวัน เวลา 20.00 น.
ลำดับ  ยศ   ชื่อ   สกุลชื่อเล่นยืนยันได้รับข้อมูล
1พลตรี นิวัต    ก้อนทองก้อน/
2พันเอก(พิเศษ) นริศ   รุจานันท์หนุ่ม/
3พลตรี  วุฒิพันธ์    ทองเนียมป๋อม/
4พลเอก  วัชระ  พิทยานรเศรษฐเด้ง/
5พลตรี วัชรินทร์    สุวรรณรินทร์เอี้ยง/
6พลตรี  ชาญณรงค์   บุญสอนติ๊ก/
7พลตรี สุรจิตร  สุขีเมฆเบิ้ม/
8พลตรี สรวุฒิ   สาลีนาย/
9พลตรี จิรนันท์  กัณฑวงศ์ป๋อง/
10พลตรี อุชุกร   ทรงวรัชญ์เจี๊ยบ/
11พลตรี ยศวริศ(ศิรพล)   ศิริบาลโย่ง/
12พันเอก(พิเศษ) ฐากฤช  สระคูพันธ์ติ๊ก/
13พลโท  มานะ     เกิดโถโถ/
14พลโท  สดับพงษ์   จันทุรัตน์ดับ/
15พลเอก ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์หมู/
16พลตรี  ชวลิต   เอี่ยมสะอาดอ๊อด/
17พันเอก(พิเศษ) สมภพ   ศรีศิริโอ๋/
18พันตรี วิชัย  ชุนประเสริฐดีชุน/
19พลเอก เกียรติศักดิ์   วิเวกโหน่ง/
20พลตรี คณะธัช (ปิยะ)  ชนะกาญจน์อุ๊/
21พลโท ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์ตุ่น,แบะ/
22พลตรี สุทธิพงษ์  จงภักดีป้อม/
23พลตรี ดุลยทรรศน์   อิ่มอ้วนอ๋อง/
24พลตรี  มานะ  วงศ์น้ำเพชรตัน/
25พลโท กนิษฐ   ชมะนันทน์ต่อ/
26พลโท  พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์ด้อง/
27พลโท วีรวัฒน์  ทองมั่นคงดำ/
28พลเอก พนม  ใจทหารอ้อ/
29พลโท สมศักดิ์  เครือเช้าเช้า/
30พลเอก วิวัฒน์ไชย  ศรีมานพตุลย์/
31พลเอก พิสัณห์  ปฐมเอมสัน/
32พลโท อุกฤษฎ์   นุตคำแหงอ๋อง/
33นาย  กิตติศักดิ์   เกียรติไกลวัลศิริตี๊/
34นาย ทัศน์ไชย(เฉลิมพล)   โพธิ์ทองอั้น/
35นาย นิธิกร   เพียมา รัน/
36พลเอก  ปรีชา  เบญจขันธ์เจี๊ยบ/
37พลเอก  นันทวัฒน์   ศรีสุพพัตพงษ์ถึง/
38พลโท  ประมวล   จันทร์ศรีมวล/
39พันเอก  ชวพงษ์   ธีรเนตร ผี/
40พลเอก วาสิฏฐ์  มณีโชติเอก/
41พลโท อาทิตย์  ศรีหริ่งหริ่ง/
42พลตรี วีระศักดิ์   ทองอร่ามนก/
43พลเอก ปรีชา สาลีผลจุด/
44พลโท  ชูเกียรติ   ข่วยเพชรเต่า/
45พลตรี วิญญู   หัสดิน ญู/
46พลตรี อดิศักดิ์   ประชากิตติกุลแคีป/
47พลตรี ชานนท์   ใช้สง่า หนุ่ม/
48พลตรี บรรจง  ไชยลังกา จง/
49พลเอก สงคราม  ขุมทอง
ตุ้ม/
50พลเอก ธานนินทร์  สนิทชนเจี๊ยบ/
51พลเอก ณภัทร  สุขจิตต์แขก/
52พลเอก  ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่นสัว/
53พลเอก วิชาญ   สุขสงชาญ/
54พลโท พิเชษฐ์    อาจฤทธิรงค์ เชษฐ์/
55พลเอก สุรศักดิ์   ทิมมาศอ้อ/
56พันเอก (พิเศษ) ปรเมศ   อุมรินทร์หนู/
57พันเอก (พิเศษ) อุทัย   คงวาสน์เปี๊ยก/
58พลตรี  มาโนชญ์   รัตนเลขา โนชญ์/
59พลโท มงคล   รัตนจันทร์เอ๋,คุด/
60พลโท ภัคพล   ป้อมบุบผาโต/
61พลตรี วิทยา  ชัยสมพรเงาะ/
62พลโท กฤติกร  รัสมิภูตานนท์ อู๊ด/
63พลเอก ชัยวิน  ผูกพันธุ์เบิร์ท/
64พลตรี จุลเจน  สืบนุสนธิ์หนู/
65พลโท  สุรินทร์   นิลเหลืองช้าง,ริน/
66พลตรี ณรงค์ศักดิ์   เสาธงเจี๊ยบ/
67พลตรี จุมพล  สุดสวาสดิ์จุ๋ม/
68นาย กมลชนก  เทพหัสดิน ณ อยุธยาแม็ค/
69พลโท สุรชิน  กาญจนจิตติชิน/
70พลเอก  พีระ  ฉิมปรีเบี้ยว/
71พลตรี วรพจน์   ปูรณโชติจอย/
72พลตรี สุรศักดิ์   พงศ์ปลื้มปิติชัยก๋ง/
73พลเอก สัณณชัย  ทองขวัญแอ๋ว/
74พลเอก รักษ์พล   จันทร์เหลืองปุ้ม/
75พลโท ประเสริฐ  ขวัญชัย อ๊อด/
76พลตรี นันทพล  เชื้อหน่ายแจ็ค/
77พลเอก สิทธิพล  นิ่มนวล เอ๊ด/
78พลโท ประสาร  รวยดีสาร/
79พลตรี ฉลองชัย  ยาวะโนภาสหลอง,เดิ๊ก/
80พลตรี  ภาสกร   ทวีตาชาย/
81พลโท ชาญชัย  เอมอ่อนหนุ่ม/
82พลตรี รัชชพล  บุญญวัฒนะกุลแอ้,หนู/
83พลเอก สัณห์เพชร  สายสรรพมงคลหนุ่ม/
84พลโท ณรัช   สิงห์ปภาภรต๊ะ/
85พลเอก พิสิษฐ ธีระเดชะชาติเหน่ง/
86พลตรี อาณัติ   ปิ่นรัตนานนท์ณัติ,เป้ม/
87พลโท ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์โมทย์/
88พลตรี จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ จู๊ด/
89พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาลแขก,บัง/
90พันเอก(พิเศษ) สมนึก  สีสังข์ตี๋/
91พันเอก(พิเศษ) สมศักดิ์ (ทสร)  ทรงสมบูรณ์จ็อก/
92พันเอก(พิเศษ) วีระพงษ์  ศิริสวัสดิ์โป่ง/
93พลตรี  วิชัย  มารศรีเอ้บ/
94พลโท  ชูเกียรติ  ข่วยเพชรเต่า/
95พันเอก(พิเศษ)  วรทัศน์  ศุภทินปิ๊ก/
96พลตรี สมภพ  ศรีศิริโอ๋/
97พลเอก เอนก  กล่อมจิตรเฮง/
98พลเอก  ธวัธชัย   ชวนสมบูรณ์ชวน/
99ร้อยเอก  เชิดพันธ์   แก้วกำเนิดไก่โรส/
100พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิกโป๊ป/
101พลโท  ชาญณรงค์   ยี่โต๊ะ โต๊ะ/
102พลตรี มานะ  วงศ์น้ำเพชรตัน/
103พลเอก คมกฤช   พลพิลากบ/
104พลโท เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์ตุ้ม/
105พลเอก  กฤษดา  พงษ์สามารถ เหนียว/
106พลโท อภิชาติ   สุขแจ่มจี๊ด/
107พลโท มโนช   จันทร์คีรีโนช/
108พลตรี สิริภพ(พิศล)  พานครอบแก้วศล/
109พลเอก  อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ อ๋อย/
110พลเอก ณตฐพล   บุญงามโจ้/
111พลโท ศักดิ์ชัย   ธนศรีสุนีย์หรั่ง/
112พลโท  วิโรจน์   เกิดแสงเล็ก/
113พลตรี พิชัย  กิ่งแก้วบัง/
114พลตรี บารมี    แหวนเพชรมี/
115พันเอก(พิเษศษ)ดร. ประสารศิษฐ์  ศรีศักดิ์อ๊อด/
116พลตรี สุรพล   เอี้ยวสุวรรณเอี้ยว/
117พลตรี พัฒนพงษ์   สุภาพคำอ้อ/
118พลตรี  คณธัช (ปิยะ)  ชนะกาญจน์อุ๊/
119พลโท  ณพล  จีนวรรณ เข้/
120พลโท บัญชา  อาจคำพันธุ์หน่อง/
121พลโท  สุชาติ  วงษ์มากชาติ/
122พลตรี เวิน  จำปาสาเวิน/
123พลโท หทัยเทพ  กีรติอังกูรเป็ด/
124พลตรี วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิชเจี๊ยบ/
125พลเอก สงคราม  ขุมทองตุ้ม/
126พลโท ฐิติพล   ไวยพจน์อ้วน/
127พลเอก สุภโชค   ธวัธพีระชัยอ๊อด/
128พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธินแอ๋/
129พลเอก  ณภัทร   สุขจิตต์ แขก/
130พลตรี ณรงค์กร   บัวเงินกร/
131พลโท  วรพล   วรพันธ์แขก/
132พลเอก  ปรีชา   สาลีผลจุด/
133พลโท  ปริญญา  ฉายดิลก อ๊อด,ตึ๋ง/
134พลเอก สัณณชัย   ทองขวัญแอ๋ว/
135พลโท หิรัญ  ศรีสุกตึ้ด/
136พลตรี ชาตรี  สุวรรณภูมิตรี,เอ/
137พลตรี ธีรชัย   แสนสะสมแท่ง/
138พลตรี กฤษณ์    สุนทรธรรมเอิ๊ท/
139พลตรี กิตติเชษฐ์   มโหธรเบิ้ม,หยอย/
140พลโท วรรนพ   นาคประสิทธิ์ นพ,ผึ่ง/
141พลตรี พัฒนพงศ์  มูลศาสตร์ต้อย/
142พลโท ดุษิต  ปุระเสาร์ เจ้า/
143พลตรี พีรวัชฌ์   แสงทองอ้อ/
144พลตรี จำรัส  สังขะวรรัส/
145พลเอก สุชาติ  ทับทิมแดง แหลม/
146พลตรี วิโรจน์   หนูสอนโจ้,หนู/
147พลเอก กิตติพงศ์  กาญจนาคม เอ/
148พลตรี  กลยุทธ  ไกรฤกษ์อ๊อด/
149พันเอก(พิเศษ) ประสารศิษฐ์   ศรีศักดิ์อ็อด/
150พลตรี  ประมวล   มธุรส .มวล,หนุ่ย/
151พลเอก  เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์  แก้ว/
152พลตรี วิชิต   วันทาป้อ/
153พลโท สันทัด   เมืองคำ  ต๋อง,แรม/
154พลโท ปราโมทย์   นาคจันทึก ป้อม/
155พันเอก(พิเศษ) ศุภพิชญ์  เผื่อนงูเหลืมโด้,ก้อง/
156พลตรี ประเวศ   บาลทิพย์ เวศ/
157พลตรี  ชัยพฤกษ์   กองสมบัติป๊อก/
158พลเอก ไพโรจน์   วิไลลักษณ์โรจน์,ต๋อย/
159พลเอก ธวัธชัย  ชวนสมบูรณ์ชวน/
160พลโท ประธาน  นิลพัฒน์เล็ก/
161พลเอก พัลลภ   เฟื่องฟูฟู/
162พลเอก อยุทธ์   ศรีวิเศษอุ๋ย/
163พลโท  เกษม   จั่นเรือง.แดง/
164นาย ประจักษ์   จันทร์ทิมเจี๊ยบ/
165พลตรี  เกษม  วังสุนทรเสม/
166พลตรี รัชชพล   บุญวัฒนะกุลแอ้,หนู/
167พลโท นันทวัฒน์   ทัศนงามตุ้ย/
168พลตรี  จำรัส    สังขะวรรัน/
169พลเอก  วิชา  ไผ่เกาะง่อน/
170พันโท ธวัธชัย  บุญเรืองยาว/
171พันเอก(พิเศษ)  ศักดา  เพ็ชรจินดาดา,เหน่/
172พลตรี  ภาสกร  ทวีตาชาย/
173พันเอก(พิเศษ) สุชาติ   ชูศิริแขก/
174พลตรี  สันทัด  วรรณะศิลปินทด/
175พลตรี  แสงศักดิ์  ละมั่งทองเต้ย/
176พลตรี วีระศักดิ์    ทองอร่ามนก/
177พลโท  กฤติกร  รัสมิภูตานนท์อู๊ด/
178พลเอก สรศิริ   ปริญญานันท์ยุ้ย/
179พลโท  อนุพนธ์  ฟูเฟื่องแหลม/
180พลเอก กฤษดา  พงษ์สามารถเหนียว/
181พลตรี ไพฑูรย์  ทองเสนา ทูน/
182พลโท อำนาจ  นาคศรี ต๋อง/
183พลโท  สุปํญญา  วิไลรัตน์บอย/
184พลเอก สุภรัตน์  เงินบำรุงอุ๊/
185พลตรี  เกษม  ทองสิงห์อ้วน/
186พันเอก(พิเศษ) โสรัช  สุขมา  เด้./
187พลเอก จิรเดช  กมลเพ็ชรโม/
188พลเอก ศตวรรษ  รามดิษฐ์แดง/
189พลตรี วิเชียร  ผ่องจันทึกผ่อง/
190พลตรี ชยันต์  เดชศรตึ๋ง/
191พันเอก(พิเศษ) เกษียร  ยืนยงน้อง
192พลโท อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ต้น/
193พลโท ชาตรี  กิตติขจรแฮป/
194พลโท  เจษฎาภรณ์  เขม้นงานปู/
195พลเอก จิรัชญ์  บุญชญาน้อย/
196พลโท เทพชาตรี  ฝั่งสระหนูหล่อ/
197พลเอก ปรีชา  สาลีผลจุด/
198พลตรี  ชูชาติ  อุปสารอ็อด/
199พลโท ปิยพล  ผลาสินธุ์เบียร์/
200พันเอก(พิเศษ) ภาคภูมิ  อ่อนนุชโต้ง
201พลโท ดุษิต   ประเสาร์เจ้า/
202พลเอก สิทธิพล  นิ่มนวลเอ็ด/
203พลเอก ปรีชา  จึงมั่นคง  ป๋อ/
204พลตรี  อรรถ  สันตะวาอรรถ/
205นาย มาโนชญ์  ดวงจินดาโนชญ์/
206พลตรี  แมนศักดิ์   บุญโพธิ์แก้วแม็ค/
207พันเอก(พิเศษ)  วีระพงษ์  ศิริสวัสดิ์โปร่ง/
208พลเอก ชัยมนตรี   โพธิ์ทอง ปาน/
209พลเอก สราวุธ  รัชตะนาวินอ้น/
210พลโท  อัชฌา  คงสมบูรณ์ม้า/
211พลโท ปวริศ เปรมชื่นเรือง/
212พันเอก พงศกร  รุ่งเรือง หมี,ตุ้ม/
213พลเอก ศรีศักดิ์   พูนประสิทธิ์หิน/
214พลโท .../
215พลตรี  .../
216พลตรี  .../
217พลโท .../
218พลตรี  .../
219พลตรี  .../
220พลโท .../
221พลตรี  .../
222พลตรี  .../
223พลโท .../
224พลตรี  .../