วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

งานแสดงความยินดี เลื่อนยศ และตำแหน่ง ปี 63
ยืนยัน ตอบรับมาร่วมงาน ลิงค์ >>>https://forms.gle/ZeFxzsPST7Bkm55z6

รายชื่อผู้ได้รับการเลื่อนยศ/ตำแหน่ง ร่วมในพิธี
ลำดับ ชื่อ ยืนยันร่วมงาน  วาระ
1
พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
2 ประธานในพิธี
2
พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
2
ประธานรุ่น 
3
พลเอก สัณณชัย  ทองขวัญ
2
เม.ย.63
4
พลเอก พีระ   ฉิมปรี
2
เม.ย.63
5
พลเอก พันธุ์พิศิษฐ์   ทรรพวสุ
-
เม.ย.63
6
พลเอก สราวุธ    รัชตะนาวิน
-
ต.ค.63
7
พลเอก ชัยวิน  ผูกพันธุ์
2 ต.ค.63
8
พลเอก พิสิษฐ์  ธีระเดชะชาติ
-
ต.ค.63
9
พลเอก ณภัทร  สุขจิตต์
-
ต.ค.63
10
พลเอก สุภรัตน์  เงินบำรุง
-
ต.ค.63
11
พลเอก วิวัฒน์ไชย  ศรีมานพ
-
ต.ค.63
12
พลเอก วิชาญ  สุขสง
-
ต.ค.63
12
พลเอก สัณณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ
-
ต.ค.63
12
พลเอก ธวัธชัย  ชวนสมบูรณ์
1
ต.ค.63
15
พลเอก พิสัณห์  ปฐมเอม
2
ต.ค.63
16
พลเอก ไตรเทพ  ศรีพันธุ์วงศ์
3
ต.ค.63
17
พลเอก วิชา  ไผ่เกาะ
2
ต.ค.63
18
พลเอก สิทธิพล  นิ่มนวล
3
ต.ค.63
19
พลเอก ศตวรรษ   รามดิษฐ์
2
ต.ค.63
20
พลเอก ธัญญา  เกียรติสาร
-
ต.ค.63
21
พลเอก ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์
2
ต.ค.63
22
พลเอก พัลลภ  เฟื่องฟู
-
ต.ค.63
23
พลเอก สุภโชค  ธวัธพีระชัย
-
ต.ค.63
24
พลเอก วัชระ  พิทยานรเศรษฐ์
1
ต.ค.63
25
พลเอก อรรถพร  ทองธิราช
-
ต.ค.63
26
พลโท นันวัฒน์  ศรีสุพพัตพงษ์
ติดงาน.
เม.ย.63
27
พลโท พนม  ใจทหาร
2
เม.ย.63
28
พลโท สงคราม  ขุมทอง
2
เม.ย.63
29
พลโท วัฒนะ  พลจันทร์
2
เม.ย.63
30
พลโท คมกฤช  พลพิลา
2
เม.ย.63
31
พลโท ชาตรี  กิตติขจร
2
เม.ย.63
32
พลโท มโนช  จันทร์คีรี
-
เม.ย.63
33
พลโท อัชฌา คงสมบูรณ์
-
เม.ย.63
34
พลโท ณพล  จีนวรรณ
-
ต.ค.63
35
พลโท เกษม  จั่นเรือง
3
ต.ค.63
36
พลโท ประทีป โกนสันเที๊ยะ
2
ต.ค.63
37
พลโท วิโรจน์  เกิดแสง
-
ต.ค.63
38
พลโท ปรีชา  สาลีผล
2
ต.ค.63
39
พลโท ปฐมทรรศ  ปทุมทอง
2
ต.ค.63
40
พลโท กนิษฐ  ชมะนันทน์
มีภารกิจ
ต.ค.63
31
พลโท พงศ์พิพัฒน์  ชมะนันท์
2
ต.ค.63
42
พลโท อนุพนธ์  ฟูเฟื่อง
2
ต.ค.63
43
พลโท เชษฐา  ตรงดี
-
ต.ค.63
44
พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์
-
ต.ค.63
45
พลโท ปรีชา  จึงมั่นคง
2
ต.ค.63
46
พลโท บุญยืน  อินกว่าง
2
ต.ค.63
47
พลโท วิรัตน์  นาคจู
-
ต.ค.63
48
พลโท จิรเดช  กมลเพ็ชร
2
ต.ค.63
49
พลโท อาคม  พงศ์พรหม
2
ต.ค.63
50
พลโท ยุทธชัย  เทียรทอง
-
ต.ค.63
51
พลโท สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ติดงาน
ต.ค.63
52
พลโท ประธาน  นิลพัฒน์
3
ต.ค.63
53
พลโท พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์
2
ต.ค.63
54
พลโท กฤษดา พงษ์สามารถ
-
ต.ค.63
55
พลโท มงคล  รัตนจันทร์
2
ต.ค.63
56
พลโท เอนก  กล่อมจิตร
-
ต.ค.63
57
พลโท สดับพงษ์  จันทุรัตน์
1
ต.ค.63
58
พลโท ปรีชา  เบญจขันธ์
2
ต.ค.63
59
พลโท เกียรติศักดิ์  วิเวก
-
ต.ค.63
60
พลโท วินัย   เจริญศิลป์
-
ต.ค.63
61
พลโท ชูศักดิ์  สงวนบุญญพงศ์
-
ต.ค.63
62
พลโท ดุษิต  ปุระเสาร์
1
ต.ค.63
63
พลโท ประมวล  จันทร์ศรี
2
ต.ค.63
64
พลตรี วรพจน์  ปูรณโชติ
1
เม.ย.63
65
พลตรี สุวัฒนา  เย็นใจ
-
เม.ย.63
66
พลตรี อร่าม  เพชรพูลมา
-
เม.ย.63
67
พลตรี ไพฑูรย์   ทองเสนา
1
เม.ย.63
68
พลตรี สมศักดิ์  เครือเช้า
2
เม.ย.63
69
พลตรี ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน
2
เม.ย.63
70
พลตรี บารมี  แหวนเพ็ชร
1
เม.ย.63
71
พลตรี อติชาติ  กฤตยพงษ์
-
เม.ย.63
72
พลตรี อาทิตย์  ศรีหริ่ง
2
เม.ย.63
73
พลตรี อรรณพ  ธัชยะพงษ์
-
ต.ค.63
74
พลตรี อาณัติ  ปิ่นรัตนานนท์
-
ต.ค.63
75
พลตรี นฤชาติ  บุญเกื้อหนุน
1
ต.ค.63
76
พลตรี  ประมวล  มธุรส
1
ต.ค.63
78
พลตรี กลยุทธ  ไกรฤกษ์
1
ต.ค.63
78
พลตรี คณธัช  ชนะกาญจน์
2
ต.ค.63
79
พลตรี รัชชพล  บุญวัฒนะกุล
1
ต.ค.63
80
พลตรี วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิช
2
ต.ค.63
81
พลตรี จำรัส  สังขะวร
2
ต.ค.63
82
พลตรี ฉลองชัย  ยาวะโนภาส
2
ต.ค.63
83
พลตรี นนทวัฒน์  คำภานุช
-
ต.ค.63
84
พลตรี มานพ  ไขขุนทด
2
ต.ค.63
85
พลตรี แสงศักดิ์  ละมั่งทอง
1
ต.ค.63
86
พลตรี นันทวัฒน์  ทัศนงาม
-
ต.ค.63
87
พลตรี สุมนชัย  สานุสันต์
2
ต.ค.63
88
พลตรี กิตติเชษฐ์  มโหธร
2
ต.ค.63
89
พลตรี คฤหัสบดี  ปัตตพงศ์
-
ต.ค.63
90
พลตรี ชัยพฤกษ์  กองสมบัติ
2
ต.ค.63
91
พลตรี ชัยพิพัฒน์   รันสูงเนิน
-
ต.ค.63
92
พลตรี ชาญณรงค์  บุญสอน
1
ต.ค.63
93
พลตรี ชายมาศ  แก้วไทรหงวน
-
ต.ค.63
94
พลตรี ชูชาติ  อุปสาร
-
ต.ค.63
95
พลตรี ณรงค์ศักดิ์  เสาธง
-
ต.ค.63
96
พลตรี นิวัติ  ก้อนทอง
1
ต.ค.63
97
พลตรี ปวริศ  เปรมชื่น
ดูแลพ่อป่วย
ต.ค.63
98
พลตรี วีระพงษ์  พันธจักร
-
ต.ค.63
99
พลตรี วุฒิพันธ์  ทองเนียม
2
ต.ค.63
100
พลตรี สรวุฒิ  สาลี
2
ต.ค.63
101
พลตรี สุรจิตร  สุขีเมฆ
2
ต.ค.63
102
พลตรี เสน่ห์  บำรุงกิจ
2
ต.ค.63
103
พลตรี อำนาจ  ไกรสงคราม
2
ต.ค.63

พลเอก ใหม่ 23 นาย  พลโท ใหม่ 38 นาย   พลตรี ใหม่ 40 นาย (พลตรี พลโท ใหม่ 1 นาย)

ลำดับ ชื่อ ร่วมงาน หมายเหตุ
1
พลตรี ชาญณรงค์   ยี่โต๊ะ
1 -
2
พลโท สัณห์เพชร สายสรรพมงคล
2
3
พันตรี วิชัย   ชุนประเสริฐดี
2
นอกราชการ
4
พลตรี จีรนันท์ กัณฑวงศ์
2
เลื่อนตำแหน่ง
5
พลตรี ปราโมทย์ ศรีสวัสดิ์
2
 -
6
พันเอก(พิเศษ) สมศักดิ์  ทรงสมบูรณ์ 
1
นอกราชการ
7
พลตรี ชยันต์  เดชศร
2 นอกราชการ
8
พลตรี  อุชุกร   ทรงวรัชญ์ 
2
-
9
พลตรี ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์
2
-
10
พลตรี จุมพล  สุดสวาสดิ์
1
นอกราชการ
11
พลตรี ประชุม  พันธ์โสตถี
2
เกษียณ 63
12
พลโท ชูเกียรติ  ช่วยเพชร
2
เกษียณ 63
13
พลโท อภิชาติ  สุขแจ่ม 
2
-
14
พลโท พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
2
เกษียณ 63
15
พลตรี สุเมธี สานสุวรรณ
1
-
16
พลตรี จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ
1
-
17
พลโท สุชาติ วงษ์มาก
2
-
18
พลตรี อัครพล พงษ์สวัสดิ์
1
เลื่อนตำแหน่ง
19
พลตรี จุลเจน  สืบนุสนธิ์
1
-
20
พลโท ประสาร รวยดี
2
เกษียณ 63
21
พลตรี วัชรินทร์  สุวรรณรินทร์
2
เกษียณ 63
22
พลโท สรศิริ ปริญญานันท์
1
-
23
พลตรี หิรัญ  ศรีสุก
1
-
24
พลตรี วีรวัฒน ทองมั่นคง
2
-
25
พลโท มนัส แถบทอง
2
เกษียณ 63
26
พลโท ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
2
-
27
พลโท เจษฎาภรณ์  เขม้นงาน 
2
เกษียณ 63
28
พลตรี ประเวศ​ บาลทิพย์
2
-
29
พลโท วาสิฏฐ์ มณีโชติ
2
-
30
พลตรี สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย
1
เกษียณ 63
31
พ.อ.(พ) สมบัติ  อ้นหนู 
2
นอกราชการ
32
พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ 
2
-
33
พลโท ธนัช(อนิวรรต) บุญอารักษ์
1
-
34
พลตรี วรพล วรพันธ์
1
-
35
พลตรี ชวลิต เอี่ยมสอาด
2
นอกราขการ
36
พลโท ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
2
-
37
พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร
1
-
38
พลโท ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น
2
-
39
นาย มาโนชญ์​ ดวงจินดา
2
วิสามัญ
40
พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก
2
เลื่อนตำแหน่ง
41
พ.อ.(พ) วีระศักดิ์ ทองอร่าม
2
-
42
พันเอก ชวพงษ์ ธีรเนตร
1
นอกราชการ
43
พลตรี ชานนท์ ใช้สง่า 
2
-
44
พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก
1
-
45
นาย สานิต  นาคะจิตติ
1
-
46
พ.อ.(พ) ธนิต  บุตรจินดา
1
เกษียณ 63
47
นาย มานพ  บุญชื่น
1
-
48
พ.อ.(พ) อุทัย  คงวาสน์
1
เกษียณ 63
49
-
-
-


ย้อนอดีต จปร.32 เหนือ และเพื่อน 2137

  10 มีนาคม 2555 บรรยากาศงานเลี้ยงของสมาชิก และครอบครัวอย่างเป็นกันเอง ลานกลางแจ้งข้างสระว่ายน้ำชั้น 7 โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ โดย ท่าน ...