วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562

ร่วมงานแสดงความยินดีนายพลใหม่ และเลื่อนยศสูงขึ้น วาระ เม.ย.62

รายชื่อ ร่วมงานแสดงความยินดีนายพลใหม่และเลื่อนยศสูงขึ้น
วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ชื่อ จำนวน ร่วมงาน
1
พลโท ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา
1 เลื่อนยศ พลเอก 
2
พลโท สุชาติ  ทับทิมแดง
1
เลื่อนยศ พลเอก 
3
พลโท เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
2
เลื่อนยศ พลเอก
4
พลโท สมชาย  เพ็งกรูด
1
เลื่อนยศ พลเอก
5
พลตรี สัณณชัย  ทองขวัญ
1
 เลื่อนยศ พลโท
6
พลตรี สรศิริ  ปริญญานันท์
1
เลื่อนยศ พลโท
7
พลตรี ไพโรจน์  วิไลลักษณ์
2 เลื่อนยศ พลโท
8
พลตรี ธัญญา   เกียรติสาร
1
เลื่อนยศ พลโท
9
พลตรี ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม
1
เลื่อนยศ พลโท
10
พันเอก วินัย   เจริญศิลป์
2
เลื่อนยศ พลตรี
11
พันเอก วีรวัฒน   ทองมั่นคง
2
เลื่อนยศ พลตรี
12
พันเอก วิชัย  มารศรี
1
เลื่อนยศ พลตรี
13
พันเอก ฐิติวัฒน์  ศรีสังข์บุญ
1
เลื่อนยศ พลตรี
14
พันเอก จุมพล  สุดสวาสดิ์
2
เลื่อนยศ พลตรี
15
พันเอก จุลเจน   สืบนุสนธิ์
2
เลื่อนยศ พลตรี
16
พลโท พีระ   ฉิมปรี
2
เลื่อน ตำแหน่ง
17
พลโท วรรนพ  นาคประสิทธิ์
1
เลื่อน ตำแหน่ง
18
พลตรี ประวิทย์   เอี่ยมสังข์
1
เลื่อน ตำแหน่ง
19
พลตรี ชาญชัย  เอมอ่อน
-
เลื่อน ตำแหน่ง
20
พลตรี กฤษดา   พงษ์สามารถ
-
เลื่อน ตำแหน่ง
21
พลตรี สุรเดช  ประเคนรี
-
เลื่อน ตำแหน่ง
22
พลตรี ไตรรักษ์  ไชยนุรักษ์
-
เลื่อน ตำแหน่ง
23
พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์   ทรรพวสุ
-
เลื่อน ตำแหน่ง
24
พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
2
ประธานรุ่น
25
พันตรี  วิชัย  ชุนประเสริฐดี
1
แสดงความยินดี
26
พลตรี  ชูเกียรติ  ช่วยเพชร
2
แสดงความยินดี
27
พันเอก อุชุกร  ทรงวรัชญ์
2
แสดงความยินดี
28
พันเอก นิวัติ  ก้อนทอง
1
แสดงความยินดี
29
พลตรี ประธาน  นิลพัฒน์
2
แสดงความยินดี
30
พลโท กิตติธัช  บุพศิริ 
2
แสดงความยินดี
31
พลโท ณภัทร  สุขจิตต์
2
แสดงความยินดี
32
พันเอก กิตติเชษฐ์  มโหธร 
1
แสดงความยินดี
33
พลตรี วิรัตน์  นาคจู
1
แสดงความยินดี
34
พลตรี ชัยรัตน์  จ่างแก้ว
2
แสดงความยินดี
35
พลโท ศรีศักดิ์  พูนประสิทธิ์
1
แสดงความยินดี
36
พันเอก ยศวริศ  ศิริบาล
1
แสดงความยินดี
37
พลโท ชัยวิน  ผูกพันธุ์
2
แสดงความยินดี
38
พลตรี ชาตรี  กิตติขจร
2
แสดงความยินดี
39
พลตรี พนม  ใจทหาร
2
แสดงความยินดี
40
พันเอก ธนิต  บุตรจินดา
1
แสดงความยินดี
41
พลตรี ว้ชชรินทร์  สุวรรณรินทร์ 
2
แสดงความยินดี
42
พลตรี ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น 
2
แสดงความยินดี
43
พลตรี ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์
2
แสดงความยินดี
44
พลตรี จิระศักดิ์   เอี่ยมสมบุญ 
1
แสดงความยินดี
45
พลตรี  อรรถพร  อินทรทัต
2
แสดงความยินดี
46
พลโท สุชาติ  วงษ์มาก
2
แสดงความยินดี
47
คุณ มาโนชญ์  ดวงจินดา
2
แสดงความยินดี
48
พันเอก หิรัญ  ศรีสุก
1
แสดงความยินดี
49
พันเอก สมภพ  ศรีศิริ
2
แสดงความยินดี
50
พลตรี ชาญณรงค์  ยี่โต๊ะ
1
แสดงความยินดี
51
พลตรี มนัส  แถบทอง
1
แสดงความยินดี
52
พันเอก วิทยา  ชัยสมพร 
1
แสดงความยินดี
53
พลโท วิชา  ไผ่เกาะ 
1
แสดงความยินดี
54
พันเอก วรพจน์   ปูรณโชติ
1
แสดงความยินดี
55
พลตรี สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล
2
แสดงความยินดี
56
พลตรี ศักดิ์ชัย  ธนศรีสุนีย์
2
แสดงความยินดี
57
พันเอก อาทิตย์  ศรีหริ่ง
2
แสดงความยินดี
58
พลตรี ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์
2
แสดงความยินดี
59
พลตรี จีรนันท์ กัณฑวงศ์
2
แสดงความยินดี
60
พลโท พิสัณห์  ปฐมเอม
2
แสดงความยินดี
61
พลตรี บรรดิษฐ์  อินทสังข์ 
1
แสดงความยินดี
62
พลโท คำรณ  ชาติเสวียง
2
แสดงความยินดี
63
พลโท ปริญญา  ฉายดิลก
2
แสดงความยินดี
64
พลโท สราวุธ  รัชตะนาวิน 
1
แสดงความยินดี
65
พลตรี สันทัด  เมืองคำ
1
แสดงความยินดี
66
พลโท รักษ์พล   จันทร์เหลือง
2
แสดงความยินดี
67
พลตรี สุรยุทธ  พุกจินดา
2
แสดงความยินดี
68
พลตรี สุรพล  เอี้ยวสุวรรณ 
1
แสดงความยินดี
69
พลตรี มานะ   วงศ์น้ำเพชร
2
แสดงความยินดี
70
พลโท ศตวรรษ  รามดิษฐ์
2
แสดงความยินดี
71
พลตรี อนุพนธ์  ฟูเฟื่อง
1
แสดงความยินดี
72
พลโท อภิชาติ  สุขแจ่ม 
2
แสดงความยินดี
73
พลตรี บุญรอด  ศรีสมบัติ
1
แสดงความยินดี
74
พลโท ธานินทร์  สนิทชน 
1
แสดงความยินดี
75
พลตรี ไตรเทพ  ศรีพันธุ์วงศ์ 
2
แสดงความยินดี
76
พลตรี ภูมิทัศ  กิตติบุญกานต์
1
แสดงความยินดี
77
พันเอก สุรชิน  กาญจนจิตติ 
1
แสดงความยินดี
78
พลโท สุนัย  ประภูชะเนย์
2
แสดงความยินดี

✨พลเอกใหม่ 4 นาย  พลโทใหม่ 5 นาย   พลตรีใหม่ 6 นาย

✨เลื่อน/เปลี่ยนตำแหน่ง 8 นาย

✨ร่วมแสดงความยินดี ...


ย้อนอดีต จปร.32 เหนือ และเพื่อน 2137

  10 มีนาคม 2555 บรรยากาศงานเลี้ยงของสมาชิก และครอบครัวอย่างเป็นกันเอง ลานกลางแจ้งข้างสระว่ายน้ำชั้น 7 โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ โดย ท่าน ...