วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

แบบสำรวจความคิดเห็น ร่างระเบียบรุ่น จปร.32

เรียน เพื่อนสมาชิก จปร.32 ทุกท่านครับ ตามมติคณะกรรมการรุ่น ให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบรุ่น จปร.32 นั้น บัดนี้คณะทำงานได้จัดทำฉบับร่างระเบียบรุ่น จปร.32 ฉบับปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก จปร.32 ทุกท่าน คณะทำงานจึงขอส่งระเบียบฉบับร่างให้สมาชิกได้พิจารณา และให้ความคิดเห็น โดยขอให้ส่งความคิดเห็นถึง คณะทำงานได้โดยตรงจนถึงวันอาทิตย์ที่15 ส.ค.นี้ เพื่อคณะทำงานจะได้ดำเนินการต่อไป
แบบสำรวจความคิดเห็น ลิงค์ >>>https://forms.gle/4hvdgiJ31BdeX9oQ7

หรือกรอกแบบสำรวจข้างล่าง และ กดส่ง ได้เช่นเดียวกันวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ขอข้อมูลสมาชิก จปร.32 เพื่อจัดทำทำเนียบสมาขิก

กดลิ้งค์ เพื่อกรอกข้อมูล     ที่นี่ https://forms.gle/fAgcm9mWfsDgrNWn6
หรือ กรอกข้อมูล ข้างล่าง


หรือสแกน QR Code  เพื่อกรอกข้อมูล


**กรุณา รีบส่งข้อมูล เพื่อนำไปจัดพิมพ์   อัพเดทใหม่ ทุกวัน เวลา 20.00 น.
ลำดับ  ยศ   ชื่อ   สกุลชื่อเล่นยืนยันได้รับข้อมูล
1พลตรี นิวัต    ก้อนทองก้อน/
2พันเอก(พิเศษ) นริศ   รุจานันท์หนุ่ม/
3พลตรี  วุฒิพันธ์    ทองเนียมป๋อม/
4พลเอก  วัชระ  พิทยานรเศรษฐเด้ง/
5พลตรี วัชรินทร์    สุวรรณรินทร์เอี้ยง/
6พลตรี  ชาญณรงค์   บุญสอนติ๊ก/
7พลตรี สุรจิตร  สุขีเมฆเบิ้ม/
8พลตรี สรวุฒิ   สาลีนาย/
9พลตรี จิรนันท์  กัณฑวงศ์ป๋อง/
10พลตรี อุชุกร   ทรงวรัชญ์เจี๊ยบ/
11พลตรี ยศวริศ(ศิรพล)   ศิริบาลโย่ง/
12พันเอก(พิเศษ) ฐากฤช  สระคูพันธ์ติ๊ก/
13พลโท  มานะ     เกิดโถโถ/
14พลโท  สดับพงษ์   จันทุรัตน์ดับ/
15พลเอก ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์หมู/
16พลตรี  ชวลิต   เอี่ยมสะอาดอ๊อด/
17พันเอก(พิเศษ) สมภพ   ศรีศิริโอ๋/
18พันตรี วิชัย  ชุนประเสริฐดีชุน/
19พลเอก เกียรติศักดิ์   วิเวกโหน่ง/
20พลตรี คณะธัช (ปิยะ)  ชนะกาญจน์อุ๊/
21พลโท ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์ตุ่น,แบะ/
22พลตรี สุทธิพงษ์  จงภักดีป้อม/
23พลตรี ดุลยทรรศน์   อิ่มอ้วนอ๋อง/
24พลตรี  มานะ  วงศ์น้ำเพชรตัน/
25พลโท กนิษฐ   ชมะนันทน์ต่อ/
26พลโท  พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์ด้อง/
27พลโท วีรวัฒน์  ทองมั่นคงดำ/
28พลเอก พนม  ใจทหารอ้อ/
29พลโท สมศักดิ์  เครือเช้าเช้า/
30พลเอก วิวัฒน์ไชย  ศรีมานพตุลย์/
31พลเอก พิสัณห์  ปฐมเอมสัน/
32พลตรี อุกฤษฎ์   นุตคำแหงอ๋อง/
33นาย  กิตติศักดิ์   เกียรติไกลวัลศิริตี๊/
34นาย ทัศน์ไชย(เฉลิมพล)   โพธิ์ทองอั้น/
35นาย นิธิกร   เพียมา รัน/
36พลเอก  ปรีชา  เบญจขันธ์เจี๊ยบ/
37พลเอก  นันทวัฒน์   ศรีสุพพัตพงษ์ถึง/
38พลโท  ประมวล   จันทร์ศรีมวล/
39พันเอก  ชวพงษ์   ธีรเนตร ผี/
40พลเอก วาสิฏฐ์  มณีโชติเอก/
41พลโท อาทิตย์  ศรีหริ่งหริ่ง/
42พลตรี วีระศักดิ์   ทองอร่ามนก/
43พลเอก ปรีชา สาลีผลจุด/
44พลโท  ชูเกียรติ   ข่วยเพชรเต่า/
45พลตรี วิญญู   หัสดิน ญู/
46พลตรี อดิศักดิ์   ประชากิตติกุลแคีป/
47พลตรี ชานนท์   ใช้สง่า หนุ่ม/
48พลตรี บรรจง  ไชยลังกา จง/
49พลเอก สงคราม  ขุมทอง
ตุ้ม/
50พลเอก ธานนินทร์  สนิทชนเจี๊ยบ/
51พลเอก ณภัทร  สุขจิตต์แขก/
52พลโท  ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่นสัว/
53พลเอก วิชาญ   สุขสงชาญ/
54พลโท พิเชษฐ์    อาจฤทธิรงค์ เชษฐ์/
55พลเอก สุรศักดิ์   ทิมมาศอ้อ/
56พันเอก (พิเศษ) ปรเมศ   อุมรินทร์หนู/
57พันเอก (พิเศษ) อุทัย   คงวาสน์เปี๊ยก/
58พลตรี  มาโนชญ์   รัตนเลขา โนชญ์/
59พลโท มงคล   รัตนจันทร์เอ๋,คุด/
60พลตรี ภัคพล   ป้อมบุบผาโต/
61พลตรี วิทยา  ชัยสมพรเงาะ/
62พลโท กฤติกร  รัสมิภูตานนท์ อู๊ด/
63พลเอก ชัยวิน  ผูกพันธุ์เบิร์ท/
64พลตรี จุลเจน  สืบนุสนธิ์หนู/
65พลโท  สุรินทร์   นิลเหลืองช้าง,ริน/
66พลตรี ณรงค์ศักดิ์   เสาธงเจี๊ยบ/
67พลตรี จุมพล  สุดสวาสดิ์จุ๋ม/
68นาย กมลชนก  เทพหัสดิน ณ อยุธยาแม็ค/
69พลตรี สุรชิน  กาญจนจิตติชิน/
70พลเอก  พีระ  ฉิมปรีเบี้ยว/
71พลตรี วรพจน์   ปูรณโชติจอย/
72พลตรี สุรศักดิ์   พงศ์ปลื้มปิติชัยก๋ง/
73พลเอก สัณณชัย  ทองขวัญแอ๋ว/
74พลโท รักษ์พล   จันทร์เหลืองปุ้ม/
75พลโท ประเสริฐ  ขวัญชัย อ๊อด/
76พลตรี นันทพล  เชื้อหน่ายแจ็ค/
77พลเอก สิทธิพล  นิ่มนวล เอ๊ด/
78พลโท ประสาร  รวยดีสาร/
79พลตรี ฉลองชัย  ยาวะโนภาสหลอง,เดิ๊ก/
80พลตรี  ภาสกร   ทวีตาชาย/
81พลโท ชาญชัย  เอมอ่อนหนุ่ม/
82พลตรี รัชชพล  บุญญวัฒนะกุลแอ้,หนู/
83พลโท สัณห์เพชร  สายสรรพมงคลหนุ่ม/
84พลโท ณรัช   สิงห์ปภาภรต๊ะ/
85พลเอก พิสิษฐ ธีระเดชะชาติเหน่ง/
86พลตรี อาณัติ   ปิ่นรัตนานนท์ณัติ,เป้ม/
87พลตรี ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์โมทย์/
88พลตรี จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ จู๊ด/
89พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาลแขก,บัง/
90พันเอก(พิเศษ) สมนึก  สีสังข์ตี๋/
91พันเอก(พิเศษ) สมศักดิ์ (ทสร)  ทรงสมบูรณ์จ็อก/
92พันเอก(พิเศษ) วีระพงษ์  ศิริสวัสดิ์โป่ง/
93พลตรี  วิชัย  มารศรีเอ้บ/
94พลโท  ชูเกียรติ  ข่วยเพชรเต่า/
95พันเอก(พิเศษ)  วรทัศน์  ศุภทินปิ๊ก/
96พันเอก(พิเศษ) สมภพ  ศรีศิริโอ๋/
97พลเอก เอนก  กล่อมจิตรเฮง/
98พลเอก  ธวัธชัย   ชวนสมบูรณ์ชวน/
99ร้อยเอก  เชิดพันธ์   แก้วกำเนิดไก่โรส/
100พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิกโป๊ป/
101พลโท  ชาญณรงค์   ยี่โต๊ะ โต๊ะ/
102พลตรี มานะ  วงศ์น้ำเพชรตัน/
103พลเอก คมกฤช   พลพิลากบ/
104พลโท เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์ตุ้ม/
105พลเอก  กฤษดา  พงษ์สามารถ เหนียว/
106พลโท อภิชาติ   สุขแจ่มจี๊ด/
107พลโท มโนช   จันทร์คีรีโนช/
108พลตรี สิริภพ(พิศล)  พานครอบแก้วศล/
109พลเอก  อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ อ๋อย/
110พลเอก ณตฐพล   บุญงามโจ้/
111พลตรี ศักดิ์ชัย   ธนศรีสุนีย์หรั่ง/
112พลโท  วิโรจน์   เกิดแสงเล็ก/
113พลตรี พิชัย  กิ่งแก้วบัง/
114พลตรี บารมี    แหวนเพชรมี/
115พันเอก(พิเษศษ)ดร. ประสารศิษฐ์  ศรีศักดิ์อ๊อด/
116พลตรี สุรพล   เอี้ยวสุวรรณเอี้ยว/
117พลตรี พัฒนพงษ์   สุภาพคำอ้อ/
118พลตรี  คณธัช (ปิยะ)  ชนะกาญจน์อุ๊/
119พลโท  ณพล  จีนวรรณ เข้/
120พลตรี บัญชา  อาจคำพันธุ์หน่อง/
121พลโท  สุชาติ  วงษ์มากชาติ/
122พลตรี เวิน  จำปาสาเวิน/
123พลตรี หทัยเทพ  กีรติอังกูรเป็ด/
124พลตรี วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิชเจี๊ยบ/
125พลเอก สงคราม  ขุมทองตุ้ม/
126พลโท ฐิติพล   ไวยพจน์อ้วน/
127พลเอก สุภโชค   ธวัธพีระชัยอ๊อด/
128พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธินแอ๋/
129พลเอก  ณภัทร   สุขจิตต์ แขก/
130พลตรี ณรงค์กร   บัวเงินกร/
131พลตรี  วรพล   วรพันธ์แขก/
132พลเอก  ปรีชา   สาลีผลจุด/
133พลโท  ปริญญา  ฉายดิลก อ๊อด,ตึ๋ง/
134พลเอก สัณณชัย   ทองขวัญแอ๋ว/
135พลตรี หิรัญ  ศรีสุกตึ้ด/
136พลตรี ชาตรี  สุวรรณภูมิตรี,เอ/
137พันเอก(พิเศษ) ธีรชัย   แสนสะสมแท่ง/
138พลตรี กฤษณ์    สุนทรธรรมเอิ๊ท/
139พลตรี กิตติเชษฐ์   มโหธรเบิ้ม,หยอย/
140พลโท วรรนพ   นาคประสิทธิ์ นพ,ผึ่ง/
141พันเอก(พิเศษ) พัฒนพงศ์  มูลศาสตร์ต้อย/
142พลโท ดุษิต  ปุระเสาร์ เจ้า/
143พลตรี พีรวัชฌ์   แสงทองอ้อ/
144พลตรี จำรัส  สังขะวรรัส/
145พลเอก สุชาติ  ทับทิมแดง แหลม/
146พลตรี วิโรจน์   หนูสอนโจ้,หนู/
147พลโท กิตติพงศ์  กาญจนาคม เอ/
148พลตรี  กลยุทธ  ไกรฤกษ์อ๊อด/
149พันเอก(พิเศษ) ประสารศิษฐ์   ศรีศักดิ์อ็อด/
150พลตรี  ประมวล   มธุรส .มวล,หนุ่ย/
151พลเอก  เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์  แก้ว/
152พลตรี วิชิต   วันทาป้อ/
153พลโท สันทัด   เมืองคำ  ต๋อง,แรม/
154พลตรี ปราโมทย์   นาคจันทึก ป้อม/
155พันเอก(พิเศษ) ศุภพิชญ์  เผื่อนงูเหลืมโด้,ก้อง/
156พลตรี ประเวศ   บาลทิพย์ เวศ/
157พลตรี  ชัยพฤกษ์   กองสมบัติป๊อก/
158พลโท ไพโรจน์   วิไลลักษณ์โรจน์,ต๋อย/
159พลเอก ธวัธชัย  ชวนสมบูรณ์ชวน/
160พลโท ประธาน  นิลพัฒน์เล็ก/
161พลเอก พัลลภ   เฟื่องฟูฟู/
162พลโท อยุทธ์   ศรีวิเศษอุ๋ย/
163พลโท  เกษม   จั่นเรือง.แดง/
164นาย ประจักษ์   จันทร์ทิมเจี๊ยบ/
165พลตรี  เกษม  วังสุนทรเสม/
166พลตรี รัชชพล   บุญวัฒนะกุลแอ้,หนู/
167พลตรี นันทวัฒน์   ทัศนงามตุ้ย/
168พลตรี  จำรัส    สังขะวรรัน/
169พลเอก  วิชา  ไผ่เกาะง่อน/
170พันโท ธวัธชัย  บุญเรืองยาว/
171พันเอก(พิเศษ)  ศักดา  เพ็ชรจินดาดา,เหน่/
172พลตรี  ภาสกร  ทวีตาชาย/
173พันเอก(พิเศษ) สุชาติ   ชูศิริแขก/
174พลตรี  สันทัด  วรรณะศิลปินทด/
175พลตรี  แสงศักดิ์  ละมั่งทองเต้ย/
176พลตรี วีระศักดิ์    ทองอร่ามนก/
177พลโท  กฤติกร  รัสมิภูตานนท์อู๊ด/
178พลโท สรศิริ   ปริญญานันท์ยุ้ย/
179พลโท  อนุพนธ์  ฟูเฟื่องแหลม/
180พลเอก กฤษดา  พงษ์สามารถเหนียว/
181พลตรี ไพฑูรย์  ทองเสนา ทูน/
182พลโท อำนาจ  นาคศรี ต๋อง/
183พลตรี  สุปํญญา  วิไลรัตน์บอย/
184พลเอก สุภรัตน์  เงินบำรุงอุ๊/
185พลตรี  เกษม  ทองสิงห์อ้วน/
186พันเอก(พิเศษ) โสรัช  สุขมา  เด้./
187พลโท จิรเดช  กมลเพ็ชรโม/
188พลเอก ศตวรรษ  รามดิษฐ์แดง/
189พลตรี วิเชียร  ผ่องจันทึกผ่อง/
190พลตรี ชยันต์  เดชศรตึ๋ง/
191พันเอก(พิเศษ) เกษียร  ยืนยงน้อง
192พลโท อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ต้น/
193พลโท ชาตรี  กิตติขจรแฮป/
194พลโท  เจษฎาภรณ์  เขม้นงานปู/
195พลโท จิรัชญ์  บุญชญาน้อย/
196พลโท เทพชาตรี  ฝั่งสระหนูหล่อ/
197พลเอก ปรีชา  สาลีผลจุด/
198พลตรี  ชูชาติ  อุปสารอ็อด/
199พลตรี ปิยพล  ผลาสินธุ์เบียร์/
200พันเอก(พิเศษ) ภาคภูมิ  อ่อนนุชโต้ง
201พลโท ดุษิต   ประเสาร์เจ้า/
202พลเอก สิทธิพล  นิ่มนวลเอ็ด/
203พลโท ปรีชา  จึงมั่นคง  ป๋อ/
204พลตรี  อรรถ  สันตะวาอรรถ/
205นาย มาโนชญ์  ดวงจินดาโนชญ์/
206พลตรี  แมนศักดิ์   บุญโพธิ์แก้วแม็ค/
207พันเอก(พิเศษ)  วีระพงษ์  ศิริสวัสดิ์โปร่ง/
208พลเอก ชัยมนตรี   โพธิ์ทอง ปาน/
209พลเอก สราวุธ  รัชตะนาวินอ้น/
210พลโท  อัชฌา  คงสมบูรณ์ม้า/
211พลโท ปวริศ เปรมชื่นเรือง/
212พันเอก พงศกร  รุ่งเรือง หมี,ตุ้ม/
213พลเอก ศรีศักดิ์   พูนประสิทธิ์หิน/
214พลโท .../
215พลตรี  .../
216พลตรี  .../
217พลโท .../
218พลตรี  .../
219พลตรี  .../
220พลโท .../
221พลตรี  .../
222พลตรี  .../
223พลโท .../
224พลตรี  .../

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลของ สมาชิกแม่บ้าน "ครอบครัว จปร.๓๒"

กรอกข้อมูล กดลิงค์ ที่นี่ >>https://forms.gle/jDADTrjBx83hUY9L6

หรือ กรอกได้ ข้างล่าง

หรือสแกน QR Code
ลำดับ  ชื่อ   สกุล แม่บ้าน สมาชิก จปร.๓๒ชื่อเล่นพ่อบ้าน
1พ.อ.หญิง ศรินธร  ศรีพันธุ์วงศ์เจี๊ยบเป้
2คุณ สุนทรี   ทองเนียมแอ๋วป๋อม
3น.อ.หญิง ปานใจ  วงษ์มากติ๊กชาติ
4คุณ ช่อทิพย์  จงภักดีต้าป้อม
5คุณ นิธินันท์  ปิยวัชรนันท์จอยอ๊อด(ชวลิต)
6คุณ ศิริพร   สระคูพันธ์ฝนติ๊ก
7คุณ นิสาชล  ศรีหริ่ง ป้อมหริ่ง
8คุณ  อัจจารีรัตน์  ช่วงพิทักษ์ปอชุน
9คุณ สุภาภรณ์   ทองอร่ามหญิงนก
10คุณ ชัญญา   รัตนเลขาเอื้อม,เดือนโนชญ์
11คุณ นิธิวดี    ศรีมานพนิดตุลย์
12คุณ กัญญามาศ   สุขแจ่มแหม่มจี๊ด
13คุณ สุพัตรา   พลพิลาน้อยกบ
14คุณ ชวนพิศ  บุญงามเต๋าโจ้
15คุณ จิราภรณ์  ธีรเนตรพร,ตุ๊กตาผี
16คุณ วิมลจันทร์  นาคจันทึกนวลป้อม
17คุณ เพกากาญจน์  อาจคำพันธุ์ตุ๊กหน่อง
18คุณ กานต์ปวรีย์  ศรีศักดิ์จุ๋มประชา
19คุณ กานดา  วันทาปุ้ยป้อ
20คุณ พรรณี กัณฑวงศ์ปูป๋อง
21คุณ อรวรรณ  เดชศรแอ๊ดตึ๋ง
22คุณ นันทพร  เครือเช้าแหววเช้า
23คุณ ดวงดาว  วงศ์ทองบางสาลี่เหนียว(กฤษดา)
24คุณ พัฒน์ธัญญ์   ชาตวัฒนานนท์ตี้แบะ
25คุณ ชวนพิศ   ชนะกาญจน์แหววอุ๊
26คุณ พักตร์พริ้ม   ศรีสวัสดิ์จุ๊บแจงโมทย์
27คุณ จรินทร์  ปทุมทองแหม่มเล็ก
28คุณ กลิตา  ชมะนันทน์นุ่นต่อ
29คุณ ณัฎฐิยา  ช่วยเพชรนาเต่า
30คุณ เนาวรัตน์   ศรีศิริตู่โอ๋
31คุณ นภัทวรรณ  ศุภทินกุ้งปิ๊ก
32คุณ โกสุม  สาลีจุ๋มนาย
33คุณ วราพร   ชัยสมพรพรเงาะ
34คุณ เอื้อมพร  สันตะวาเอื้อมอรรถ
35คุณ ศรีผกา  จันทร์ศรีโต้งมวล
36คุณ ธนาพร   รัตนจันทร์ตู่เอ๋
37คุณ สุวรรณา  นิ่มนวลนุกเอ็ด
38คุณ ปัทมา  วงศ์น้ำเพชรปัทตัน
39คุณ ดารุณี    ไทยแขกต่ายถาวร
40คุณ พรธิพา   จันทร์คีรีจุกโนช
41พ.อ.หญิง ชุตินะธร   จั่นเรืองบุ๋มบิ๋มแดง
42คุณ บุษบา   มโหธรAddyหยอย
43คุณ นพวรรณ  หัสดินตุ๊กญู
44คุณ ศกุลตลา   สนิทชนเป้เจี๊ยบ
45คุณ กชพร  ทรงวรัชญ์เจี๊ยบเจี๊ยบ
46คุณ สุพิญญา  เกิดโถเปิ้ลโถ
47คุณ นภัสสร    อ้นหนูติ๋มบัติ
48พ.อ.หญิง วรางคณา  บุญโพธิ์แก้วแจ๊สแม็ค
49คุณ จิรภา   ใจทหารติ๊กอ้อ
50คุณ กมลฉัตร  สุภาพคำหมวยอ้อ
51คุณ ประภาวัลย์   แถบทองเล็กบี๋
52คุณ ดาราวรรณ   ทองสิงห์น้องเล็กเษม
53คุณ นิรมล   บุญสอนจุ้ยติ๊ก
54พ.อ.หญิง เกยูร   ปัญญะบูรณ์บุ๋มอ๋อย
55คุณ ฉวีวรรณ  จำปาสาต๋อยเวิน
56คุณ ธเรศวลัย  วิไลลักษณ์มนต๋อย
57คุณ วรุณยุพา   กีรติอังกูรทรายเป็ด
58คุณ ศศิมา  วิวัฒน์วานิชเชอรี่เจี๊ยบ
59พ.อ.หญิง จงกลณี   เชื้อหน่ายอ้อแจ็ค
60คุณ นลิน  ภัสสรโยธินหนิงแอ๋
61คุณ ภัทรภร   สุขจิตต์ปูแขก
62คุณ วรรณา   วัชรวิสุทธิ์อ๊อดด้อง
63คุณ อวยพร  ขุมทองปานตุ้ม
64คุณ กอบกุล   ปรีชาวิทย์น้ำอบจุ๋ม(จุมพล)
65คุณ จิรภา   ใจทหารติ๊กอ้อ
66พ.อ.หญิง  ปภาภร  เบ็ญจขันธ์ปูเป้เจี๊ยบ
67คุณ สุฑารักษ์  วรพันธ์แมวแขก
68พ.อ.หญิง มนต์สวรรค์  เอี่ยมสมบุญจุ๋มจู๊ด
69คุณ กนกวรรณ   สายสรรพมงคลนกหนุ่ม,เหลน
70คุณ กนกพร   เอมอ่อนเจี๊ยบหนุ่ม
71คุณ นวลศรี   บาลทิพย์ติ๋มเวศ
72พ.อ.หญิง เพชรลดา  ศรีสุพพัตพงษ์หลินบุญถึง
73คุณ สลักจิตร  แสนสะสมปิ๋มแท่ง
74คุณ มณฑา   กล่อมจิตรตุ่นเฮง
75พ.อ.หญิง จารุรัตน์  มูลศาสตร์แก่นต้อย
76คุณ ปริณวัลย์  สุนทรธรรมอ้ำเอิ้ท
77คุณ พิมพ์จิตต์  ฉายดิลกจิ๊บอ๊อด
78คุณ สุนันทา  สินสุวรรณนันโจ้,หนู(วิโรจน์)
79คุณ บุษกร   ศรีสวัสดิ์อุ๊แก้ว
80คุณ ธิดา   กาญจนาคมอ้อยเอ
81คุณ ประภาวรรณ   เจริญศิลป์เฒ่าเหน่ง
82คุณ ณัฐณา   เผื่อนงูเหลือมสาย,รุนโด้
83คุณ รำไพร   กองสมบัติโอดป๊อก
84คุณ พานินี   นาคศรีปุ่มต๋อง
85คุณ จุไรรัตน์   เมืองคำเอื้อยต๋อง
86คุณ ดวงพร   บุตรจินดาก๋อยนิด
87คุณ พิชามลชุร์   ชวนสมบูรณ์แพทชวน
88คุณ จีราภรณ์   นิลพัฒน์ต้อมเล็ก
89คุณ ดร.กาญจนา  อุปสารบุ๋มอ๊อด
90คุณ อนงค์พรรณ   วังสุนทรโหน่งเสม
91คุณ ศมนีย์   เกิดแสงต้อยเล็ก
92คุณ สุรดา  ผูกพันธุ์ปูเบิร์ท
93คุณ ทัตฐานีย์  ทวีตาทัตชาย
94คุณ วนงค์นุช   เทียรทองนุชหนิง
95คุณ สุรางค์  บุญเรืองตุ๊กยาว
96คุณ อลิสลา  พงศ์พรหมเลียบตู่
97คุณ ภัทริยา   สาลีผลหญิงจุด
98คุณ ธิติกาญจน์   ธนศรีสุนีย์จุ่นหรั่ง
99คุณ ศนิภา  ทับทิมธงไชยโบว์ชิน
100คุณ นวลพรรณ  ชูศิริหน่อยแขก
101คุณ บุญญาพร  วรรณะศิลปินก้อยทด
102คุณ สุภาภรณ์  ทองอร่ามหญิงนก
103คุณ กอบกุล  ปรีชาวิทย์น้ำอบจุ๋ม(จุมพล)
104คุณ วรวรรณ  ผลาสินธุ์ดาวเบียร์
105คุณ ชมพูนุช  ไผ่เกาะเหว่าง่อน
106ร.ท.หญิง ธารทิพย์  กลิ่นสุวรรณบุ๊คป้อม(สมศักดิ์)
107คุณ ภานิชา รัสมิภูตานนท์อ้ออู๊ด
108คุณ อรัญญา  ฟูเฟื่องนายน้อยแหลม
109คุณ สุวรรณา สุวรรณรินทร์อ้อยเอี้ยง
110คุณ ดวงดาว  วงศ์ทองบางสาลี่เหนียว
111คุณ ปภาดา  สุวรรณภูมิเหมียวตรี,เอ
112คุณ ...
113คุณ ...
114คุณ ...
115คุณ ...
116คุณ ...
117คุณ ...
118คุณ ...
119คุณ ...
120คุณ ...
121คุณ ...

แบบสำรวจความคิดเห็น ร่างระเบียบรุ่น จปร.32

เรียน เพื่อนสมาชิก จปร.32 ทุกท่านครับ ตามมติคณะกรรมการรุ่น ให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบรุ่น จปร.32 นั้น บัดนี้คณะทำงานได้จัดทำฉบ...