วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562

พิธีแสดงความยินดี นายพลใหม่ ต.ค.62

รายชื่อผู้ได้รับการเลื่อนยศ/ตำแหน่ง ร่วมในพิธี
ลำดับ ชื่อ ร่วมงานจำนวน นายพล/ใหม่
1
พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
- เลื่อน/ตำแหน่ง
2
พลโท สุนัย  ประภูชะเนย์
-
เลื่อนยศ พลเอก 
3
พลโท ชัชชัย  ภัทรนาวิก
1
เลื่อนยศ พลเอก
4
พลโท เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม
ป่วย
เลื่อนยศ พลเอก
5
พลโท อภิชาติ  วิไลเนตร
อยู่ต่างประเทศ
 เลื่อนยศ พลเอก
6
พลโท บุญชู  กลิ่นสาคร
-
เลื่อนยศ พลเอก
7
พลโท ณตฐพล  บุญงาม
- เลื่อนยศ พลเอก
8
พลโท ศรีศักดิ์   พูนประสิทธิ์
1
เลื่อนยศ พลเอก
9
พลโท ธวัธชัย  มาชมสมบูรณ์
2
เลื่อนยศ พลเอก
10
พลโท ธานินทร์  สนิทชน
2
เลื่อนยศ พลเอก
11
พลโท สราวุธ  รัชตะนาวิน
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
12
พลโท ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
2
เลื่อน/ตำแหน่ง
13
พลโท พิสัณห์  ปฐมเอม
2
เลื่อน/ตำแหน่ง
14
พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
15
พลโท วิชาญ สุขสง
1
เลื่อน/ตำแหน่ง
16
พลตรี พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ
-
เลื่อนยศ พลโท
17
พลตรี ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น
2
เลื่อนยศ พลโท
18
พลตรี ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
1
เลื่อนยศ พลโท
19
พลตรี มานะ เกิดโถ
2
เลื่อนยศ พลโท
20
พลตรี ธนัช บุญอารักษ์
1
เลื่อนยศ พลโท
21
พลตรี อำนาจ นาคศรี
2
เลื่อนยศ พลโท
22
พลตรี ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
3
เลื่อนยศ พลโท
23
พลตรี ธวัธชัย ชวนสมบูรณ์
2
เลื่อนยศ พลโท
24
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
-
เลื่อนยศ พลโท
25
พลตรี สัณห์เพชร สายสรรพมงคล
2
เลื่อนยศ พลโท
26
พลตรี มนัส แถบทอง
-
เลื่อนยศ พลโท
27
พลตรี กฤติกร รัสมิภูตานนท์
1
เลื่อนยศ พลโท
28
พลตรี ชัยรัตน์ จ่างแก้ว
2
เลื่อนยศ พลโท
29
พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู
-
เลื่อนยศ พลโท
30
พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
รอว.
เลื่อนยศ พลโท
31
พลตรี วิรัตน์ แป้นพงษ์
-
เลื่อนยศ พลโท
32
พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ
1
เลื่อนยศ พลโท
33
พลตรี ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
2
เลื่อยยศ พลโท
34
พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน
2
เลื่อนยศ พลโท
35
พลตรี สุรเดช ประเคนรี
1
เลื่อนยศ พลโท
36
พลตรี พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
3
เลื่อนยศ พลโท
37
พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง
1
เลื่อนยศ พลโท
38
พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ
-
เลื่อนยศ พลโท
39
พลตรี ณรัช สิงห์ปภาภร
-
เลื่อนยศ พลโท
40
พลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร
2
เลื่อนยศ พลโท
41
พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์
-
เลื่อนยศ พลโท
42
พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ
1
เลื่อนยศ พลโท
43
พลตรี ประสาร รวยดี
2
เลื่อนยศ พลโท
44
พลตรี สันทัด เมืองคำ
2
เลื่อนยศ พลโท
45
พลตรี วัลลภ ประดับศิลป์
-
เลื่อนยศ พลโท
46
พลตรี วัฒนะ พลจันทร์
2
เลื่อน/ตำแหน่ง
47
พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
48
พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
49
พลตรี วิรัตน์ นาคจู
1
เลื่อน/ตำแหน่ง
50
พลตรี มงคล รัตนจันทร์
2
เลื่อน/ตำแหน่ง
51
พลตรี สดับพงษ์ จันทุรัตน์
1
เลื่อน/ตำแหน่ง
52
พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
53
พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
54
พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
55
พลตรี ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
56
พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
57
พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
58
พลตรี ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ
-
เลื่อน/ตำแหน่ง
59
พันเอก นันทพล เชื้อหน่าย
2
เลื่อนยศ พลตรี
60
พันเอก หิรัญ ศรีสุก
1
เลื่อนยศ พลตรี
61
พันเอก ถาวร ไทยแขก
1
เลื่อนยศ พลตรี
62
พันเอก วิทยา ชัยสมพร
2
เลื่อนยศ พลตรี
63
พันเอก บัญชา อาจคำพันธ์
2
เลื่อนยศ พลตรี
64
พันเอก ปรีชา จึงมั่นคง
ติดฝึก
เลื่อนยศ พลตรี
65
พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ
2
เลื่อนยศ พลตรี
66
พันเอก ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์
-
เลื่อนยศ พลตรี
67
พันเอก อุชุกร ทรงวรัชญ์
1
เลื่อนยศ พลตรี
68
พันเอก เชิงชาย กระตุฤกษ์
1
เลื่อนยศ พลตรี
69
พันเอก นิวัติ พิมพ์สอ
2
เลื่อนยศ พลตรี
70
พันเอก อัครพล พงษ์สวัสดิ์
1
เลื่อนยศ พลตรี
71
พันเอก กสิณ จ้อยประดิษฐ์
3
เลื่อนยศ พลตรี
72
พันเอก ชลภูมิ แสงเดือน
1
เลื่อนยศ พลตรี
73
พันเอก ณัฐดนัย บุญถาวร
-
เลื่อนยศ พลตรี
74
พันเอก ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน
2
เลื่อนยศ พลตรี
75
พันเอก ประชุม พันธ์โสตถี
2
เลื่อนยศ พลตรี
76
พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย
ติดฝึก
เลื่อนยศ พลตรี
77
พันเอก พัฒนพงษ์ สุภาพคำ
3
เลื่อนยศ พลตรี
78
พันเอก มนูณ ศรีสมบัติ
-
เลื่อนยศ พลตรี
79
พันเอก ยศวริศ ศิริบาล
2
เลื่อนยศ พลตรี
80
พันเอก วัลภเทพ ทิพยกะลิน
-
เลื่อนยศ พลตรี
81
พันเอก วิโรจน์ หนูสอน
1
เลื่อนยศ พลตรี
82
พันเอก วิญญู หัสดิน
3
เลื่อนยศ พลตรี
83
พันเอก เวิน จำปาสา
3
เลื่อนยศ พลตรี
84
พันเอก สมเกียรติ รัตนเจริญพรชัย
1
เลื่อนยศ พลตรี
85
พันเอก สำราญ แร่ทอง
3
เลื่อนยศ พลตรี
86
พันเอก สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย
2
เลื่อนยศ พลตรี
87
พันเอก อรรถ สันตะวา
1
เลื่อนยศ พลตรี
88
พลตรี ชวลิต  เอี่ยมสะอาด
2
**คำสั่งก่อนหน้า**

✨พลเอกใหม่ 9 นาย  พลโทใหม่ 30 นาย   พลตรีใหม่ 30 นาย
✨เลื่อน/เปลี่ยนตำแหน่ง 19 นาย

ลำดับ ชื่อ ร่วมงานจำนวน หมายเหตุ
1
พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
2 ประธานรุ่น จปร.32
2
พลตรี ชาญณรงค์  ยี่โต๊ะ
1
เหรัญญิก 
3
พลโท สิทธิพล  นิ่มนวล
2
รองประธาน
4
พลโท สุชาติ วงษ์มาก
2
รองประธาน
5
พันตรี วิชัย  ชุนประเสริฐดี
1
 ปชส.
6
พลตรี ประธาน นิลพัฒน์
-
กรรมการ
7
พันเอกสมภพ ศรีศิริ
1 กรรมการ
8
พลโท ปริญญา ฉายดิลก
2
กรรมการ
9
พลตรี พนม  ใจทหาร 
2
-
10
พันเอก นิวัติ  ก้อนทอง
1
-
11
พลตรี ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์
2
-
12
พลตรี เกษม  จั่นเรือง
2
-
13
พลตรี จุมพล  สุดสวาสดิ์
2
-
14
พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์
2
-
15
พลตรี จิระศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ
1
-
16
พลตรี สุรพล เอี้ยวสุวรรณ
1
-
17
พลตรี ประเวศ  ปาลทิพย์
2
-
18
พลโท กิตติธัช   บุพศิริ
2
-
19
พลโท พีระ  ฉิมปรี
2
-
20
พลโท อภิชาติ สุขแจ่ม
2
-
21
พลตรี ประมวล จันทร์ศรี
1
-
22
พ.อ.(พ) วรพจน์ ปูรณโชติ
1
-
23
พลตรี วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์
2
-
24
พลโท รักษ์พล  จันทร์เหลือง
2
-
25
พลโท คำรณ ชาติเสวียง
3
-
26
พลโท วิชา ไผ่เกาะ
1
-
27
พลโท  สัณณชัย  ทองขวัญ
1
-
28
พลโท สรศิริ ปริญญานันท์
1
-
29
พ.อ.(พ)สมบัติ อ้นหนู
2
-
30
พลตรี จีรนันท์ กัณฑวงศ์
2
-
31
พลโท ศตวรรษ รามดิษฐ์
2
-
32
พลตรี ชานนท์ ใช้สง่า
1
-
33
พลโท วิชา ไผ่เกาะ
2
-
34
พลตรี มานะ วงศ์น้ำเพชร
2
-
35
พลตรี บรรดิษฐ์ อินทสังข์
1
-
36
พ.อ.(พ)กิตติเชษฐ์ มโหธร
1
-
37
พลตรี อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง
1
-
38
พลตรี เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน
1
-
39
พลตรี อรรถพร อินทรทัต
2
-
40
พลโท วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ
1
-
41
พลตรี วรพล วรพันธ์
2
-
42
พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
2
-
43
พลโท ชัยวิน ผูกพันธ์ุ
1
-
44
พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
1
-
45
พลตรี ประเวศ  บาลทิพย์
2
-
46
พลโท เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์
2
-
47
พ.อ.(พ) อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์
1
-
48
พันเอกชวพงษ์ ธีรเนตร
1
-
49
พ.อ.(พ)พิสิฏฐ์ สัมมาทัต
1
-
50
-
-
-