วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

แสดงความยินดี สมาชิก จปร.32

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลโท นันทวัฒน์ ศรีสุพัตพงษ์
ผทค.พิเศษ สป.
พลเอก
พลตรี ฐิติพล   ไวยพจน์
ผทค.พิเศษ สป.
พลโท
กองทัพไทย
ยศ ชื่อ สกุลตำแหน่งใหม่ยศ
พลโท พนม  ใจทหาร
ปษ.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท ปรีชา  สาลีผล
ผทค.พิเศษ บก.ทท..
พลเอก
พลโท สงคราม  ขุมทอง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.พลเอก
พลโท คมกฤช  พลพิลา
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท พงศ์พิพัฒน์  ชมะนันทน์
ผทค.พิเศษ บก.ทท.พลเอก
พลโท เกียรติศักดิ์   วิเวก
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท ปรีชา  เบญจขันธ
ผทค.พิเศษ บก.ทท.พลเอก
พลโท กฤษดา  พงษ์สามารถ
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท เอนก  กล่อมจิตร
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลเอก
พลโท วัฒนะ   พลจันทร์
ผบ.ศรภ.
พลโท*
พลตรี จิรัชญ์    บุญชญา
รอง ผอ.ศปร.
พลโท
พลตรี เบญจพล  รังษีภาณุรัตน์
จเรทหาร
พลโท
พลตรี เทพชาตรี   ฝั่งสระ
ปษ.สปท.
พลโท
พลตรี ชาญวิทย์   ภัสสรโยธิน
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พลโท
พลตรี ถาวร  ไทยแขก
ผทค.พิเศษ บก.ทท
พลโท
พลตรี อาณัติ  ปิ่นรัตนานนท์
ผทค.บก.ทท.
พลตรี*
พันเอก  วีระศักดิ์   ทองอร่าม
ผทค.บก.ทท.
พลตรี
กองทัพบก
ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งใหม่ ยศ
พลโท เชษฐา    ตรงดี
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท ชัยมนตรี   โพธิ์ทอง
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลเอก
พลโท วาสิฏฐ์   มณีโชติ
ผทค.พิเศษ ทบ
พลเอก
พลตรี วีรวัฒน์    ทองมั่คง
ปษ.ทบ.
พลโท
พลตรี ประสิทธิ   ทิศาวงศ์
รอง หน.ฝสธ.
พลโท
พลตรี  อัครพล  พงษ์สวัสดิ์
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี สมศักดิ์   เครือเช้า
ผทค.พิเศษ ทบ
พลโท
พลตรี ชาญณรงค์   ยี่โต๊ะ
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี ปวริศ   เปรมชื่น
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี อาทิตย์   ศรีหริ่ง
ผทค.พิเศษ ทบ.
พลโท
พลตรี บัญชา   อาจคำพันธุ์
รอง จก.กช.
พลตรี*
พลตรี อุชุกร   ทรงวรัชญ์
รอง จก.สส
พลตรี*